CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน DLTV ปะโคตะกอ ฯ


     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม  กิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล    DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายวิญญู  คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินตั้งพิทยากร  นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โดยทางโรงเรียนนำคณะนิเทศ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนออนไลน์ DLTV ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาต่อไป