CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน Online นักเรียนในสังกัด


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นการทดลองออกอากาศ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2563 ช่วงระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด, ผู้บริหารโรงเรียน แบ่งสาย นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมนิเทศคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู  ให้คำแนะนำผู้ปกครองนักเรียน สอบถาม ปัญหาในการเรียนออน์ไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)