CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยทราย


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวีระพงษ์  จันตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายวิญญู  คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินตั้งพิทยากร นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โดยทางโรงเรียนนำคณะนิเทศ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนออนไลน์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาต่อไป