CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านหนองจะบก


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองจะบก พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตพื้น   ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายปฎิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วประธานเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว นายบูชิตร์ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนมะกอกงาม ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยทางโรงเรียนนำคณะนิเทศ ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนออนไลน์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาต่อไปyes