CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอจัตุรัส


วันที่ 25 มิถุนายน 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเข้าประชุม 70 คน  จาก 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก 12 โรงเรียน เครือข่ายจัตุรัสหนองบัวใหญ่ 2 โรงเรียน  เครือข่ายโรงเรียนบ้านขามหนองโดน 1 โรงเรียน และ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะวิทยากร ประกอบด้วย 1.ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   2.ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ และคณะ 3.ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ 4.นางภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่ายโรงเรียน ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/278950