CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33 โรงเรียน


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกีียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33 โรงเรียน และได้มอบนโยบายและทบทวนเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายวัตถุประสงค์ในการประชุมฯ ดังนี้ 1.เป็นการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา(หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม) โดยโรงเรียนต้องดำเนินการสองประเด็นคือ 1.นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2.การดำเนินงานนิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษา 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรีียน(หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม) 4.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA online) คณะวิทยากรนำโดย นายนิิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรีียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯหรือครูวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับ สพป. จำนวนทั้งสิ้น 96 คน ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2984147751700462

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/279752