CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563


    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านวังคมคาย นำโดย นายพิเชษฐ์    แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  และการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้