CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ศึกษาดูงาน


วันที่ 25- 26 มิถุนายน 2563  นายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคมคาย         พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก O-net สูงกว่าระดับประเทศทุกคนทุกวิชา O-net      ที่โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น และ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคุณภาพระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ