CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อลูกหลานบ้านวังขอนสัก


วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมาน พรมอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังขอนสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนสัก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้ร่วมใจร่วมแรงกันในการพัฒนาโรงเรียนบ้านวังขอนสักให้น่าดู น่าอยู่  และน่าเรียน และพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งบรรยากาศของการพัฒนาโรงเรียนบ้านวังขอนสักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทางโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อลูกหลานชาววังขอนสักของพวกเรา