CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้กันทางสังคม เร่งรัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา "ความรุนแรง การรังแกกัน ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ เด็กติดเกมส์ใน สถาน ศึกษา"


วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นาย นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้าง ภูมิคุ้กันทางสังคม เร่งรัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา "ความรุนแรง การรังแกกัน ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ เด็กติดเกมส์ใน สถาน ศึกษา" โดยมีนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าว รายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ตระหนักและเข้าใจการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีภาคี เครือข่ายและมีองค์ความรู้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาจากภัยต่างๆ ให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ สามารถดำรง ชีวิตอยู่ได้อย่าง ปกติสุข จัดประชุมระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2563 ผู้เข้าอบรมคือครู ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ.จัตุรัส,อ.เนินสง่า ,อ.หนองบัว ระเหว จำนวน 90 คน คณะวิทยากร ได้แก่นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ ,นายรณฤทธิ์ ศรีสองเมือง ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม, นางสาว สายธารา โสภามี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3073768239405079

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/298394