CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เร่งรัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เร่งรัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา "ความรุนแรง การรังแกกัน ตั้งครรภ์ในวัยเรียนและเด็กติดเกมส์ในสถานศึกษา" รุ่นที่ 2 โดยมีนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ ท่านประธานฯได้บรรยายพิเศษ โดยกล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพชีิวิตผู้เรียน และแก้วิกฤตสังคม จึงเห็นควรดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งจะดำเนินการบูรณาการดำเนินการงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใน อ.เทพสถิต,อ.บำเหน็จณรงค์และอ.ซับใหญ่จำนวน 90 คน คณะวิทยากร ได้แก่นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ ,นายรณฤทธิ์ ศรีสองเมือง ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม, นางสาว สายธารา โสภามี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3075856792529557

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/298852