CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการกับคณะครู และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563


ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  “ปี 2563 ปีทองของการอ่าน” (MOU) ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)   ระหว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมได้มอบเกียรติบัตร

และรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ แต่งเรื่องจากภาพ  และเขียนเรียงความวันภาษาไทย แห่งชาติ  พ.ศ. 2563

ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดย นายทรงพล  ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ แต่งเรื่องจากภาพ  และเขียนเรียงความ

วันภาษาไทย แห่งชาติ  พ.ศ. 2563  ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดย นายทรงพล  ก้อนเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน