CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี 2563 ปีทองของการอ่าน"


วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก นำโดย นายสมาน พรมอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี 2563 ปีทองของการอ่าน"  ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างโรงเรียนบ้านวังขอนสัก กับครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของการจัดการเรียนการศึกษาที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้เป้าหมาย "คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด" โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งด้านความร่วมมือสนันสนุน และส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม