CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


 ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ได้ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป