CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน การประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 เรื่องโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  ที่ประชุมได้มีมติเป็น เอกฉันท์ กำหนดการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 ณ จังหวัด ราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน การดูงาน ตามกิจกรรมดังนี้ 1.ดูงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2.ดูงานโรงเรียน ขนาดเล็ก 3. ดูงานโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การ พัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งข้อราชการในการปฎิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3079363822178854

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/299347