CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังกะทะ ร่วมกับชาวบ้านปลูกหญ้าแฝก


        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณ หลังโรงเรียนบ้านวังกะทะ เพื่อให้หน้าดินคลองไส้ไก่ โคก หนอง นา
ไม่พังทะลายลงมา