CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาการคำนวณของสถานศึกษา รุ่นที่ 1


วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้ สอน วิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาการ คำนวณของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 โดยท่านประธานฯได้บรรยาย พิเศษ มีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูมี ความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดกิจกรรมตาม ลักษณะธรรมชาติรายวิชา วิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้ผู้เข้าประชุม ได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนและเพื่อ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีผลการประเมินในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ทุกโรง เรียน ๆ ละ 1คน โดยจัดประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ได้แก่ อ.จัตุรัส, อ.บำเหน็จณรงค์, อ.ซับใหญ่ คณะวิทยาการได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศชำนาญ การพิเศษ ,นายนที เลิศคอนสาร ครูโรงเรียนบ้าน สะพานหิน,นายศิขรินทร์ โชติจันทร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/311800

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set?vanity=CPM3PR&set=a.3215578528557382