CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ


วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านวังคมคายได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ         (Zero Waste School) เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการลด การคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่     เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง