CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยการนำของ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากร ในสังกัด จำนวน 24 คน ศึกษาดูงานการสร้างนวัตกรรมการบริหารยุคใหม่ เพื่อนำไปพัฒนางานของสถานศึกษา ในสังกัด โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล VIP ระหว่างคณะผู้บริหารทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/321490