กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสายธารา โสภามี
พนักงานราชการ
นางวรรณภา ภู่ดัด
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางลีลาวดี โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสมพิศ จงกล
เจ้าพนักงานธุรการ
พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางวรรณภา ภู่ดัด
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา