กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวรจันทร์ แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
นายศรศักดิ์ ชาวสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิพนธ์ วิลุน
ศึกษานิเทศก์
นายวรายุทธ ทวีลาภ
ศึกษานิเทศก์
นางวาสนา ตาลทอง
ศึกษานิเทศก์
นายสายทอง แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร
ศึกษานิเทศก์
นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์
ศึกษานิเทศก์
นางภาณินี ศรีทัศน์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล
ศึกษานิเทศก์
นางวาสนา เชื้อจำรูญ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวเรณู ภูมรา
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา