กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางณัฐฐานุช ดนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุดารัตน์ สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอุบล รองพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิไลพร วงศ์ครรชิต
นักวิชาการพัสดุ
นางสุวรรณี มาสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกาญจนา โกะสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์