การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2563)

จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น

190

ได้รับจัดสรรงบประมาณ

188

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

2


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : อินเทอร์เน็ต

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ที่ตั้ง รายงานข้อมูล วันที่
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) หมู่ 2 บ้านวังเสมา กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-16 11:19:44
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) หมู่ 3 บ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 20:33:04
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) หมู่ 13 บ้านตลาด กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 22:41:59
4 36030004 บ้านร่วมมิตร หมู่ 11 บ้านดอนเกษตร กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 15:59:59
5 36030005 บ้านท่าแตง หมู่ 7 บ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:09:49
6 36030006 บ้านเดื่อ หมู่ 5 บ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:27:11
7 36030007 บ้านสำโรงโคก หมู่ 6 บ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:24:56
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล หมู่ 1 บ้านกอก บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-17 18:46:18
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง หมู่ 3 บ้านโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 14:58:33
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว หมู่ 5 บ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-14 01:31:06
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 14 บ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:39:44
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ 9 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 23:18:08
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล หมู่ 2 บ้านขาม บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-16 13:29:52
14 36030015 บ้านโนนคร้อ หมู่ 11 บ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 13:57:25
15 36030016 บ้านใหม่นาดี หมู่ 8 บ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-16 22:00:29
16 36030018 บ้านนา หมู่ 1 บ้านนา บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:09:49
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง หมู่ 3 บ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-15 15:18:40
18 36030020 บ้านงิ้ว หมู่ 10 บ้านโนนตะโก บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) หมู่ 1 บ้านละหาน ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-21 19:21:51
20 36030022 บ้านห้วยยาง หมู่ 3 บ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-19 15:45:52
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
22 36030024 บ้านดอนละนาม หมู่ 11 บ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:35:40
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) หมู่ 12 บ้านโนนสง่า ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-18 09:17:22
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี หมู่ 7 บ้านกันกง ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) หมู่ 8 บ้านโคกแพงพวย ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-21 20:22:28
26 36030028 บ้านส้มป่อย หมู่ 12 บ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 17:03:14
27 36030029 บ้านโนนเชือก หมู่ 3 บ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 10:47:33
28 36030030 บ้านหนองม่วง หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:11:54
29 36030031 บ้านห้วยบง หมู่ 9 บ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 10:17:54
30 36030032 บ้านห้วย หมู่ 3 บ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 15:17:34
31 36030033 บ้านหนองโดน หมู่ 2 บ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 16:38:35
32 36030034 บ้านยางเครือ หมู่ 6 บ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 16:32:41
33 36030035 บ้านร้านหญ้า หมู่ 8 บ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-17 08:03:29
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หมู่ 5 บ้านพลับ หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:41:13
35 36030037 บ้านโนนฝาย หมู่ 1 บ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 11:39:20
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หมู่ 1 บ้านหนองบัวโคก หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 36220 2020-03-13 15:30:47
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 36220 2020-03-13 14:33:35
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก หมู่ 8 บ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 36220 2020-03-20 15:57:03
39 36030042 บ้านหนองโสน หมู่ 11 บ้านห้วยดอนยาว หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 36220 2020-03-16 10:51:09
40 36030043 บ้านทามจาน หมู่ 5 บ้านหลุมปูน หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 36220 2020-03-16 09:29:55
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี หมู่ 9 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-16 11:45:37
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น หมู่ 12 บ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 13:38:58
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หมู่ 4 บ้านบ้านจานทุ่ง หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 15:00:46
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-17 09:08:40
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หมู่ 3 บ้านหนองบัวรอง หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:24:26
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว หมู่ 1 บ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-17 14:01:16
48 36030052 จอมแก้ววิทยา หมู่ 7 บ้านเกาะแก้วศรีสุข เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-20 15:24:47
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร หมู่ 1 บ้านโคกเพชร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-12 16:00:25
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย หมู่ 6 บ้านโคกตาเมา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-16 23:37:33
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) หมู่ 3 บ้านโคกคึม โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-20 14:15:53
52 36030056 บ้านซับยาง หมู่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-14 11:42:48
53 36030057 บ้านหนองตะครอง หมู่ 7 บ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-12 21:28:30
54 36030058 ปากจาบวิทยา หมู่ 11 บ้านปากจาบ โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-20 15:19:44
55 36030059 บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-13 09:57:01
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ หมู่ 6 บ้านโคกหินตั้ง โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-21 11:56:29
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย หมู่ 7 บ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-12 15:35:58
58 36030062 บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 บ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-12 15:54:51
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร หมู่ 1 บ้านโคกเริงรมย์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) หมู่ 3 บ้านบ้านปะโค บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-13 09:25:35
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ หมู่ 8 บ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา หมู่ 15 บ้านหนองโสน บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-29 11:52:21
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ หมู่ 6 บ้านเสลา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-16 09:37:58
64 36030068 หินตั้งพิทยากร หมู่ 4 บ้านหินตั้ง บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-16 17:04:57
65 36030069 บ้านห้วยทราย หมู่ 13 บ้านทรายทอง บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) หมู่ 1 บ้านหัวบึง บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-23 11:49:50
67 36030072 บ้านตาล หมู่ 4 บ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-23 12:05:29
68 36030073 วังกะอาม หมู่ 5 บ้านวังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-13 07:59:03
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ หมู่ 10 บ้านหนองคร้อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-16 11:15:38
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-19 11:36:10
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี หมู่ 5 บ้านกลอยสามัคคิ บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
72 36030078 หนองกกสามัคคี หมู่ 8 บ้านหนองกก บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-18 13:39:54
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) หมู่ 1 บ้านเพชร บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-14 16:34:52
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ 20 บ้านหนองแวงศรีพัฒนา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-14 15:26:43
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 21 บ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-16 14:32:55
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา หมู่ 6 บ้านทองคำพิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-20 14:33:02
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง หมู่ 9 บ้านดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2020-03-22 21:14:26
78 36030084 หัวสระวิทยา หมู่ 10 บ้านหัวสะพาน หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-13 11:06:17
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ หมู่ 5 บ้านเขาดิน หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-12 15:10:43
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หมู่ 3 บ้านกุ่ม หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-13 08:38:01
81 36030087 บ้านหนองดง หมู่ 7 บ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-13 10:01:03
82 36030088 หนองประดู่วิทยา หมู่ 4 บ้านหนองประดู่ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-17 15:54:56
83 36030089 บ้านโคกแสว หมู่ 6 บ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2020-03-20 13:34:23
84 36030090 บ้านละหานค่าย หมู่ 2 บ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-12 19:27:19
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ หมู่ 1 บ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-13 12:57:39
86 36030092 บ้านหนองจาน หมู่ 5 บ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-21 19:19:37
87 36030093 บ้านโคกสะอาด หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
88 36030095 โป่งขุนเพชร หมู่ 4 บ้านกระจวน โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
89 36030096 บ้านดอนกอก หมู่ 7 บ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หมู่ 18 บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-22 21:38:18
91 36030099 บ้านวังกะทะ หมู่ 2 บ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-12 15:23:36
92 36030100 บ้านหัวสะพาน หมู่ 6 บ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-20 16:56:22
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด หมู่ 3 บ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา หมู่ 5 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-14 12:19:59
95 36030103 บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 บ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-20 14:48:13
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หมู่ 9 บ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-20 14:45:41
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หมู่ 13 บ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-12 15:29:08
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หมู่ 11 บ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-18 11:16:32
99 36030107 บ้านท่าศิลา หมู่ 8 บ้านท่าบอน โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-21 13:37:56
100 36030108 บ้านหนองตานา หมู่ 3 บ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก หมู่ 2 บ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-12 15:25:20
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หมู่ 1 บ้านท่าช้าง โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-17 15:24:51
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หมู่ 8 บ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
104 36030112 บ้านหัวหนอง หมู่ 4 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หมู่ 2 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-25 15:21:05
106 36030114 บ้านหนองโจด หมู่ 3 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หมู่ 1 บ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-20 15:42:46
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว หมู่ 4 บ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-17 11:16:42
109 36030117 บ้านห้วยยางดี หมู่ 7 บ้านซับหวาย ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-13 13:44:58
110 36030118 บ้านห้วยไฮ หมู่ 3 บ้านบ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-12 14:57:14
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ 6 บ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-13 10:55:49
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 2 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2020-03-13 22:25:59
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ หมู่ 9 บ้านนายางกลัก นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 17:44:23
114 36030122 บ้านน้ำลาด หมู่ 4 บ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 13:37:37
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ หมู่ 1 บ้านนายางกลัก นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 17:41:53
116 36030124 บ้านวังตาท้าว หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง หมู่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-23 07:09:31
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ หมู่ 2 บ้านหัวสะพาน นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 17:40:47
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย หมู่ 8 บ้านห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 10:57:17
120 36030128 หินฝนวิทยาคม หมู่ 10 บ้านหินฝน นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 15:03:20
121 36030129 บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) หมู่ 12 บ้านสวนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-22 09:57:25
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง หมู่ 6 บ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-22 09:08:08
124 36030132 วังใหม่พัฒนา หมู่ 8 บ้านวังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 16:09:13
125 36030133 บ้านวังตาเทพ หมู่ 5 บ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 16:20:06
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ หมู่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-22 17:13:43
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา หมู่ 13 บ้านบ้านไร่ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 13:25:39
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-23 20:32:12
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-16 10:22:32
130 36030138 บ้านโนนสำราญ หมู่ 2 บ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-24 11:02:09
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 08:46:17
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ หมู่ 10 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 09:48:55
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 บ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 11:20:59
134 36030142 บ้านสะพานหิน หมู่ 2 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 13:18:54
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา หมู่ 1 บ้านโป่งนก โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-18 16:18:55
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา หมู่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 12:08:45
137 36030145 บ้านสะพานยาว หมู่ 5 บ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 15:39:47
138 36030146 บ้านศิลาทอง หมู่ 6 บ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 17:10:05
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา หมู่ 4 บ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 17:31:20
140 36030148 บ้านไทรงาม หมู่ 7 บ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 13:50:26
141 36030149 ซับมงคลวิทยา หมู่ 8 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 14:16:40
142 36030150 บ้านวังมน หมู่ 7 บ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-19 13:58:11
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา หมู่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 13:23:02
144 36030152 บ้านโคกไค หมู่ 5 บ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 21:22:58
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 16:46:49
146 36030155 บ้านซับหมี หมู่ 6 บ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 16:25:27
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ หมู่ 2 บ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 13:04:03
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี หมู่ 10 บ้านหนองหิน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-24 10:36:15
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต หมู่ 1 บ้านวะตะแบก วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 11:29:26
150 36030161 บ้านดงลาน หมู่ 11 บ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-20 15:12:03
151 36030162 บ้านช่องสำราญ หมู่ 8 บ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 15:57:55
152 36030163 บ้านซับไทร หมู่ 15 บ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-04-02 11:12:03
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง หมู่ 5 บ้านโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
154 36030165 บ้านประดู่งาม หมู่ 8 บ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-25 09:27:49
156 36030167 บ้านหนองจะบก หมู่ 2 บ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 16:42:52
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม หมู่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-13 16:22:11
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
159 36030171 บ้านวังคมคาย หมู่ 6 บ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2020-03-12 16:48:05
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล หมู่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 36130
161 36030174 บ้านหนองดินดำ หมู่ 10 บ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-25 15:23:08
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก หมู่ 5 บ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-21 18:49:21
163 36030176 บ้านหนองขาม หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:23:56
164 36030177 บ้านหนองแขม หมู่ 6 บ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 18:14:27
165 36030178 บ้านโกรกกุลา หมู่ 8 บ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:35:22
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 13:05:13
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ 1 บ้านตาเนิน ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-18 13:12:48
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี หมู่ 2 บ้านโกรกตาแป้น รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 21:39:45
169 36030182 รังงามวิทยา หมู่ 4 บ้านรังงาม รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 16:46:05
170 36030183 บ้านหนองตอ หมู่ 5 บ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 13:23:26
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา หมู่ 7 บ้านดอนเปล้าพัฒนา รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:23:18
172 36030185 บ้านโสกคร้อ หมู่ 15 บ้านโสกคร้อพัฒนา หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 15:59:06
173 36030186 บ้านหนองผักชี หมู่ 12 บ้านหนองบัวแดง หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-04-01 11:20:48
174 36030187 บ้านบะเสียว หมู่ 6 บ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-13 21:12:55
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หมู่ 3 บ้านหนองฉิม หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2020-03-16 10:33:50
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 19:41:45
178 36030192 บ้านวังพง หมู่ 2 บ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 16:17:06
179 36030193 บ้านบุฉนวน หมู่ 6 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
180 36030194 บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-23 16:05:15
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา หมู่ 8 บ้านตลุกคูณ ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-18 13:29:18
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น หมู่ 1 บ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 3 บ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 14:19:35
184 36030199 บ้านซับใหม่ หมู่ 6 บ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
185 36030200 บ้านวังกุง หมู่ 4 บ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-20 08:57:42
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ หมู่ 5 บ้านซับสายออ ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130
187 36030202 บ้านท่ากูบ หมู่ 1 บ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-04-01 10:51:48
188 36030203 บ้านโป่งเกต หมู่ 2 บ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-12 15:12:00
189 36030204 บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 บ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2020-03-21 23:05:41
190 36030205 บ้านท่าชวน หมู่ 6 บ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130