ภารกิจ กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่
อำนาจหน้าที่กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
1 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
2 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3 (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4 (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
5 (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
6 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย