ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
330
เมื่อวานนี้
370
เดือนนี้
1,393
เดือนที่แล้ว
10,068
ปีนี้
21,758
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.239.33.139
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
วัน ศุกร์ ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

จำนวนทั้งสิ้น 79 คน : ดูข้อมูลแบบตาราง
นายชนาธิป สำเริง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาปฏิบัติราชการ
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาปฏิบัติราชการ
นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาปฏิบัติราชการ
นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวเรณู พลศรี
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวศิริพร โนนดอน
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นายอัครเดช เพชรประไพ
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสายฝน ไชยจันดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นายอานัต บัวคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นายพัชระ เปรมฤดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
ลาป่วย
นางสาวจิราภรณ์ ภูมิคอนสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นายอุทัย ทองจำรูญ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นายวิทยา เดือนไธสง
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
ลาพักผ่อน
นางสีสุดา เหล็กกล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มนโยบายและแผน
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
มาปฏิบัติราชการ
นายเกรียงไกร วงค์ไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวอัญชิสา ชุ่มหิง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นายสมศักดิ์ ชินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นางยุวภา แก้วเหมือน
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวคณารัตน์ สระบัว
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นางวาสินี วัฒนาสกุลลี
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นางสาววราลี นาคคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นายเอกชัย เลิศบัวบาน
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาปฏิบัติราชการ
นางวนาลิน ขามเกาะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางลีลาวดี โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสายธารา โสภามี
พนักงานราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางโชติกา ชาลีรินทร์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นายวรายุทธ ทวีลาภ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางวาสนา ตาลทอง
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลาพักผ่อน
นายสายทอง แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางภาณินี ศรีทัศน์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางสาวสุพิชชา ต่อสกุล
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางวาสนา เชื้อจำรูญ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ไปราชการ
นางภรณ์วัศยา กาบคำ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางวรจันทร์ แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวเรณู ภูมรา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางณัฐฐานุช ดนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสุดารัตน์ สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางอุบล รองพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางจตุพร จันทร์น้ำใส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางวิไลพร วงศ์ครรชิต
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสุวรรณี ชนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวกาญจนา โกะสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มาปฏิบัติราชการ
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาปฏิบัติราชการ
นายภควัต สุพรหมอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นายปรัชญา จันทร์ทะเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาปฏิบัติราชการ
นายเชษฐา หนองเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี
มาปฏิบัติราชการ
นายอภิโชค นเรกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มกฎหมายและคดี
มาปฏิบัติราชการ