บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
วัน ศุกร์ ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางณัฐฐานุช ดนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวสุดารัตน์ สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางอุบล รองพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางจตุพร จันทร์น้ำใส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางวิไลพร วงศ์ครรชิต
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสุวรรณี ชนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ
นางสาวกาญจนา โกะสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาปฏิบัติราชการ