ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
365
เดือนนี้
10,800
เดือนที่แล้ว
7,282
ปีนี้
44,368
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 34.238.190.122
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [28 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 47]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ [27 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 37]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 26]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 ราย [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 73]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายโรงเรียน อ.หนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) [26 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 47]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายโรงเรียน อ.บำเหน็จณรงค์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) [25 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 35]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายโรงเรียน อ.จัตุรัส สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) [25 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 47]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านพักครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)ที่ประสบวาตภัย [25 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 20]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [25 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 67]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหารือ ประสานงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) มิติโรงเรียนมันสำปะหลังกับบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด [22 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 89]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน Online นักเรียนในสังกัด [22 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 45]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบวาตภัย [21 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 60]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 92]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" (MOU - Partnership School Project) มิติโรงเรียนไก่ไข่ [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 52]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทาง DLTV ลูกนักเรียนในสังกัด [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 33]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล(Video Conference)ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 22]
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง พบผู้ปกครองเพื่อแนะนำและร่วมวางแผนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูประถัมภ์ DLTV [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 23]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการบ้านปันรัก "พระเมตตา ครูกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" จำนวน 2 หลัง [20 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 27]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online [19 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 159]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 51]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายรั้วโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 43]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะและผลสำเร็จของงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 44]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School project) ในมิติ โรงเรียนไก่ไข่ [17 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 34]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Online เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในยุค COVID-19 [15 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 66]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการจัดระบบการถ่ายทอดสด การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโดยระบบ Online [14 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 75]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) [13 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 54]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหาร เตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ผ่านทางระบบ Online [13 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 50]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในโครงการบ้านปันรัก [12 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 49]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ที่ประสบวาตภัย [12 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 61]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับศึกษานิเทศก์ ด้วยการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning [12 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 49]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) โครงการโรงเรียนมันสำปะหลัง [09 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 50]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต [08 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 70]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ [07 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 64]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [07 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 37]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม [06 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 67]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมทางไกลผ่าน Application Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เรื่องการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [05 พฤษภาคม 2563 : อ่าน 97]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 "การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" [30 เมษายน 2563 : อ่าน 171]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังตำแหน่งพนักงานราชการ [28 เมษายน 2563 : อ่าน 83]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติตามมาตรการเข้มฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [27 เมษายน 2563 : อ่าน 56]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานรัฐพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 [25 เมษายน 2563 : อ่าน 61]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนในสังกัด ที่ประสบวาตภัย [24 เมษายน 2563 : อ่าน 110]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน [24 เมษายน 2563 : อ่าน 68]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 3 โรง ที่ประสบวาตภัย [23 เมษายน 2563 : อ่าน 83]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ในโครงการบ้านปันรัก"พระเมตตา ครูกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" [23 เมษายน 2563 : อ่าน 63]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 [21 เมษายน 2563 : อ่าน 99]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 5 คน ศึกษานิเทศก์ใหม่จำนวน 4 คน เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน [20 เมษายน 2563 : อ่าน 171]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ที่ประสบวาตภัยจำนวน 4 หลังคาเรือน [16 เมษายน 2563 : อ่าน 89]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference [10 เมษายน 2563 : อ่าน 168]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU)ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [08 เมษายน 2563 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 14/2563 [08 เมษายน 2563 : อ่าน 95]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการเข้ม รับส่งหนังสือราชการโครงการ Drive Thru [07 เมษายน 2563 : อ่าน 95]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี [06 เมษายน 2563 : อ่าน 73]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครู เหตุเกิดบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง [03 เมษายน 2563 : อ่าน 125]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด [30 มีนาคม 2563 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19 [25 มีนาคม 2563 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/2563 [25 มีนาคม 2563 : อ่าน 69]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ [24 มีนาคม 2563 : อ่าน 79]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19 [23 มีนาคม 2563 : อ่าน 87]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ภัย COVID-19 [20 มีนาคม 2563 : อ่าน 211]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-2019 [19 มีนาคม 2563 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค [18 มีนาคม 2563 : อ่าน 84]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 2 [17 มีนาคม 2563 : อ่าน 98]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายอำเภอจัตุรัส 5 เครือข่าย [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 118]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 [13 มีนาคม 2563 : อ่าน 81]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 10/2563 [11 มีนาคม 2563 : อ่าน 67]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 [10 มีนาคม 2563 : อ่าน 88]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบกระดาษคำตอบและเอกสารในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2562 ให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. [10 มีนาคม 2563 : อ่าน 59]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [09 มีนาคม 2563 : อ่าน 84]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัมมนาการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย [09 มีนาคม 2563 : อ่าน 63]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางดี ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย [06 มีนาคม 2563 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [05 มีนาคม 2563 : อ่าน 199]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 68]
ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ประธานสนามสอบ [04 มีนาคม 2563 : อ่าน 92]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนช์ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล [03 มีนาคม 2563 : อ่าน 61]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน [02 มีนาคม 2563 : อ่าน 65]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย เขตพื้นที่สุจริต [02 มีนาคม 2563 : อ่าน 67]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [28 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนามสอบ อ.เทพสถิต อ.บำเหน็จณรงค์ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [28 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 90]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ในการประเมินองค์ประกอบการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ [27 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 80]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัดชัยภูมิ [27 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 104]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนามสอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [27 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 89]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบ Pre NT ด้วยระบบออนไลน์ ร.ร.ในสังกัด [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 96]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 8/2563 [26 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 50]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [25 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 88]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ [24 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 86]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการทำ Work Shop โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(โรงเรียนมันสำปะหลัง) [24 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [24 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 56]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงการนักเรียนไทยฟันดีของศูนย์อนามัยที่ 9 ระดับประเทศ [19 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 139]
ประธานประจำสนามสอบ รับมอบแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) จากศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2563 [12 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 93]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 [07 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 149]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดหาสถานที่ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการประทีปเด็กไทย พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธุโร) [06 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 99]
สพป.ชัยภูมิ​ เขต​ 3​ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย​ จำนวน​ 2​ คน [06 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(RT) จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. [05 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 91]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบกระดาษคำตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) [05 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 104]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 [04 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 69]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [03 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 55]
คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับ-ส่งมอบเอกสารการสอบO-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่สอง [03 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 70]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการสอบO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่สอง [02 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 70]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ประจำปีการศึกษา 2562 [01 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 80]
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 [01 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 80]
คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการจัดสอบ O-NET ส่งมอบคณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนในสังกัด [01 กุมภาพันธ์ 2563 : อ่าน 82]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET จาก สทศ. [29 มกราคม 2563 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ เจ้าพ่อพญาแล พิธี ถวายช้าง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [29 มกราคม 2563 : อ่าน 79]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ [29 มกราคม 2563 : อ่าน 69]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [28 มกราคม 2563 : อ่าน 66]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทำงานประจำศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 [28 มกราคม 2563 : อ่าน 78]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [27 มกราคม 2563 : อ่าน 232]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ [27 มกราคม 2563 : อ่าน 78]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการเข้าค่ายอบรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก [24 มกราคม 2563 : อ่าน 69]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ [23 มกราคม 2563 : อ่าน 179]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอหนองบัวระเหว [22 มกราคม 2563 : อ่าน 97]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอเทพสถิต [21 มกราคม 2563 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการระดับสนามสอบอ.บำเหน็จณรงค์ และ อ.ซับใหญ่ [20 มกราคม 2563 : อ่าน 104]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [20 มกราคม 2563 : อ่าน 241]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [20 มกราคม 2563 : อ่าน 78]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และร่วมแข่งขันกีฬางานวันครู ประจำปี 2563 [16 มกราคม 2563 : อ่าน 151]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีงานวันครู อำเภอจัตุรัส “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” [16 มกราคม 2563 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2563 [15 มกราคม 2563 : อ่าน 59]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [14 มกราคม 2563 : อ่าน 91]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [13 มกราคม 2563 : อ่าน 273]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [13 มกราคม 2563 : อ่าน 96]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายช้างและวางพวงมาลา เปิดงานประจำปี เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ [12 มกราคม 2563 : อ่าน 113]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 [12 มกราคม 2563 : อ่าน 75]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยคณะกรรมการ ควบคุม ดูแล ดำเนินการจัดให้โรงเรียนในสังกัดลงคะแนนแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อบท. [10 มกราคม 2563 : อ่าน 60]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง(ตำแหน่งครูผู้สอน) ครั้งที่ 1/2563 [10 มกราคม 2563 : อ่าน 77]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [09 มกราคม 2563 : อ่าน 59]
ชมรมครูคณิตศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน [09 มกราคม 2563 : อ่าน 72]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดอาคารเรียนอนุบาลแก่นขาม ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [09 มกราคม 2563 : อ่าน 41]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 มอบนโยบาย “ปี 2563 ปีทองของการอ่าน” [08 มกราคม 2563 : อ่าน 124]
ชมรมคณิตศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) [07 มกราคม 2563 : อ่าน 125]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ.จังหวัดชัยภูมิ กับ 11 โรงเรียนภายใต้สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 [07 มกราคม 2563 : อ่าน 56]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดชัยภูมิ(ระดับประเทศ) [07 มกราคม 2563 : อ่าน 84]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบ PreO-NET ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์) [07 มกราคม 2563 : อ่าน 114]
คณะผู้บริหารโรงเรียน เข้ากราบขอพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 [06 มกราคม 2563 : อ่าน 92]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [06 มกราคม 2563 : อ่าน 47]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ [04 มกราคม 2563 : อ่าน 133]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 [03 มกราคม 2563 : อ่าน 88]
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัด เข้าคารวะขอพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 [03 มกราคม 2563 : อ่าน 68]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบคารวะขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 [03 มกราคม 2563 : อ่าน 86]
ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบขอพรปีใหม่จาก ผอ.สพป.ชับภูมิ เขต 3 [03 มกราคม 2563 : อ่าน 86]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม [27 ธันวาคม 2562 : อ่าน 280]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ รายการ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2019 โรงเรียนบ้านบุฉนวน [27 ธันวาคม 2562 : อ่าน 91]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล"สุดยอดครูต้นแบบ" สพป.ชย.3 ประจำปีการศึกษา 2562 [26 ธันวาคม 2562 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [26 ธันวาคม 2562 : อ่าน 307]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 50/2562 [25 ธันวาคม 2562 : อ่าน 77]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนประวัติและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน [23 ธันวาคม 2562 : อ่าน 93]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [23 ธันวาคม 2562 : อ่าน 72]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ [21 ธันวาคม 2562 : อ่าน 103]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา [21 ธันวาคม 2562 : อ่าน 70]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 [19 ธันวาคม 2562 : อ่าน 106]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ [19 ธันวาคม 2562 : อ่าน 354]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [19 ธันวาคม 2562 : อ่าน 62]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการจัดเวที รับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565 อำเภอหนองบัวระเหว [19 ธันวาคม 2562 : อ่าน 51]
สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 49/2562 [18 ธันวาคม 2562 : อ่าน 163]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 อำเภอบำเหน็จณรงค์ [16 ธันวาคม 2562 : อ่าน 155]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [16 ธันวาคม 2562 : อ่าน 154]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณพ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบ ประมาณ 2564 [16 ธันวาคม 2562 : อ่าน 90]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนประวัติและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 81 ราย [16 ธันวาคม 2562 : อ่าน 158]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ลูกๆนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 [15 ธันวาคม 2562 : อ่าน 87]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู ลูกๆนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [13 ธันวาคม 2562 : อ่าน 101]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครู ลูกๆนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [13 ธันวาคม 2562 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [09 ธันวาคม 2562 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 100]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันชาติและงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 141]
การประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 98]
“จัตุรัส เมืองแห่งความสุข” หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมขน ตัวแทนภาคประชาชนชาวอำเภอจัตุรัส เข้าร่วมการจัดเวทีเสวนาฯ [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 104]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับ วิศวกรโยธาและนายช่างโยธาอาวุโส กอ.สอ.สพฐ. [03 ธันวาคม 2562 : อ่าน 100]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมบำรุงรักษา”ป่ารักษ์น้ำโลใหญ่ชัยภูมิ” ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ [02 ธันวาคม 2562 : อ่าน 70]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 และแสดงความยินดีกับนิติกรคนใหม่ [02 ธันวาคม 2562 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [29 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 95]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 46/2562 [27 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 95]
“ซับใหญ่ เมืองแห่งความสุข” ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ [26 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 233]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [26 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 386]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่าย”บรรณารักษ์น้อย ..สู่ชุมชน” [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 120]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขัน”กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2 [24 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 265]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 ณ อำเภอเนินสง่า [24 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 129]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ภาคเรียนที่ 2/2562 [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 152]
สพป.ชับภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนในสังกัด [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 88]
ตรวจนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอซับใหญ่ [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 90]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านศิลาทอง อ.เทพสถิต [20 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 45/2562 [20 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 81]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด [19 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาเทควันโด นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมหญิง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 [19 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 112]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนในสังกัด [18 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [18 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 74]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [15 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหารบริษัทสยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 94]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยภูมิ [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 95]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [13 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 [13 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 52]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [11 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 132]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลูกๆนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [09 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและลูกๆนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [08 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 175]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [08 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 312]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 [07 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 95]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีชาวอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2562 [07 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 243]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 43/2562 [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 79]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีและมอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลชาย-หญิง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ [05 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 124]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารบริษัท สยามควดลิตี้ สตาร์ช จำกัด ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) [04 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 88]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [04 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 การแข่งขันภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [02 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 230]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 หมวดหมู่:ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ระดับ [01 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 184]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School) ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [01 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 86]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่(ระยะเวลา 1 ปี) โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด โรงเรียนต้นแบบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [30 ตุลาคม 2562 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมคัดคาน ร่าง พ.ร.บ.แนวคิดปรับปรุงธงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ [28 ตุลาคม 2562 : อ่าน 132]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [28 ตุลาคม 2562 : อ่าน 66]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562 [25 ตุลาคม 2562 : อ่าน 93]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 [23 ตุลาคม 2562 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม) [23 ตุลาคม 2562 : อ่าน 128]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ด้านผู้บริหารการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น [20 ตุลาคม 2562 : อ่าน 136]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินการคลังโรงเรียนและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(ระยะเวลา 1 ปี) [18 ตุลาคม 2562 : อ่าน 195]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 41/2562 [16 ตุลาคม 2562 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการลงนามร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระยะสั้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษา [15 ตุลาคม 2562 : อ่าน 99]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 [14 ตุลาคม 2562 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [13 ตุลาคม 2562 : อ่าน 121]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์" ประจำปี 2562 [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 127]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์” [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 211]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับขมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562 [09 ตุลาคม 2562 : อ่าน 132]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล [07 ตุลาคม 2562 : อ่าน 183]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562) จำนวน 9 ราย [04 ตุลาคม 2562 : อ่าน 592]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ [30 กันยายน 2562 : อ่าน 506]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [30 กันยายน 2562 : อ่าน 436]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 [26 กันยายน 2562 : อ่าน 247]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2562 [25 กันยายน 2562 : อ่าน 525]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [23 กันยายน 2562 : อ่าน 522]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดตั้งศูนย์ระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ [23 กันยายน 2562 : อ่าน 122]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 [21 กันยายน 2562 : อ่าน 153]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 [20 กันยายน 2562 : อ่าน 120]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [18 กันยายน 2562 : อ่าน 100]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562 [18 กันยายน 2562 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2562 [18 กันยายน 2562 : อ่าน 72]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ระยะ 4 เดือน(มิถุนายน-กันยายน 2562) จากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่13 [17 กันยายน 2562 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [17 กันยายน 2562 : อ่าน 476]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ( SDGs) เพื่อนำไปขยายผลหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชา [15 กันยายน 2562 : อ่าน 194]
สพป.ชัยภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา [15 กันยายน 2562 : อ่าน 523]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) [14 กันยายน 2562 : อ่าน 537]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพแนวใหม่ [13 กันยายน 2562 : อ่าน 479]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 [13 กันยายน 2562 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562 [13 กันยายน 2562 : อ่าน 152]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [12 กันยายน 2562 : อ่าน 347]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการนิเทศจากทีม IQA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่ [12 กันยายน 2562 : อ่าน 154]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน [12 กันยายน 2562 : อ่าน 354]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่ ครั้งที่ 2 [11 กันยายน 2562 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2562 [11 กันยายน 2562 : อ่าน 63]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบ” ประจำปีการศึกษา 2562 [10 กันยายน 2562 : อ่าน 113]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 [09 กันยายน 2562 : อ่าน 91]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [09 กันยายน 2562 : อ่าน 106]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน“เพชรเริงรมย์เกมส์” มิตรภาพ เหนือชัยชนะ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ครั้งที่ 35 [06 กันยายน 2562 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 [04 กันยายน 2562 : อ่าน 127]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562 [04 กันยายน 2562 : อ่าน 106]
“เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” [03 กันยายน 2562 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 [02 กันยายน 2562 : อ่าน 542]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร”หนองแวงเกมส์” [31 สิงหาคม 2562 : อ่าน 151]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [31 สิงหาคม 2562 : อ่าน 192]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนชุมชนบ้านแพชร(วันครู 2500 ) รับรางวัลในโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 [31 สิงหาคม 2562 : อ่าน 101]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [31 สิงหาคม 2562 : อ่าน 280]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่ [29 สิงหาคม 2562 : อ่าน 109]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562-2565 [29 สิงหาคม 2562 : อ่าน 116]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชัยภูมิ-นครราชสีมา เกมส์ ครั้งที่ 46 ณ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ [29 สิงหาคม 2562 : อ่าน 131]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ อ.เทพสถิต [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 170]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 116]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."ครั้งที่ 34/2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 115]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562 จำนวน 17 ราย [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะเป็นระดับเชี่ยวชาญ [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 476]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) [24 สิงหาคม 2562 : อ่าน 182]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิ [24 สิงหาคม 2562 : อ่าน 242]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ ที่โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [23 สิงหาคม 2562 : อ่าน 137]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [23 สิงหาคม 2562 : อ่าน 86]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “บ้านตาล –หัวทะเลเกมส์” สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา [23 สิงหาคม 2562 : อ่าน 171]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่พิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 250]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 112]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการชุมชนสีเขียว โครงการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ [20 สิงหาคม 2562 : อ่าน 302]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [20 สิงหาคม 2562 : อ่าน 941]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวิชาการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [19 สิงหาคม 2562 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. [19 สิงหาคม 2562 : อ่าน 279]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเสนอข้อมูลด้วยระบบออนไลน์โรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2) [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 131]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2562 [14 สิงหาคม 2562 : อ่าน 530]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 278]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 154]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 170]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน “ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 4 [08 สิงหาคม 2562 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [07 สิงหาคม 2562 : อ่าน 201]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 31/2562 [07 สิงหาคม 2562 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 169]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานการนิเทศ 100% โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ณ สพป.สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 152]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด [03 สิงหาคม 2562 : อ่าน 176]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding for Teachers) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [02 สิงหาคม 2562 : อ่าน 575]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้เครือข่ายชมรมครูภาษาอังกฤษ [02 สิงหาคม 2562 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลน และบิดามารดาเจ็บป่วย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 2 ราย [01 สิงหาคม 2562 : อ่าน 108]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [01 สิงหาคม 2562 : อ่าน 434]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 160]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 รอบที่ 2 [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 117]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [28 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี พุทธศักราช 2562 [28 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักวอลเลย์บอลชาย-หญิง โรงเรียนในสังกัด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 [28 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 103]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 140]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 29/2562 [24 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 116]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับ ม.1-ม.3 ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 7 ของประเทศ [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 97]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 640]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกลสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 9 [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 188]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 86]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย [17 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปี 2562 [17 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 114]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [17 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 72]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 151]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562 [10 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 484]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 [07 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เชียงราย เขต 1 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) [07 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 184]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงานในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมประสบการณ์อาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3(เขต [07 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 165]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่ 1/2562 [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 201]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามของผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 รอบที่ 1 [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 166]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 246]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกองเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 133]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 4 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 133]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารงานสถานศึกษา [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 357]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ.และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำป [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 87]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 138]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 26/2562 [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 73]
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปลูกป่าแบบ กล้วย กล้วย [25 มิถุนายน 2562 : อ่าน 86]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบห้องน้ำจากบริษัทเจอร์เนสส์โกลบอล(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชน ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต [25 มิถุนายน 2562 : อ่าน 120]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 322]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 445]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี [20 มิถุนายน 2562 : อ่าน 515]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 236]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 118]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ [15 มิถุนายน 2562 : อ่าน 414]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินสมทบกองทุนการศึกษา(กองทุนวันเกิดช่วยเหลือนักเรียน) และกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 137]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปลูกป่าในกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 176]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 542]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2562 [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 69]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 318]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 140]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมมอบนโยบายการจัดการศึกษาครูอำเภอเนินสง่า ประจำปีการศึกษา 2562 [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 120]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 589]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล(video Conference System) ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผอ.สพท.เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.(Cluster) [05 มิถุนายน 2562 : อ่าน 152]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก และเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน [05 มิถุนายน 2562 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23 /2562 [05 มิถุนายน 2562 : อ่าน 72]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการจัดการศึกษา เครือข่ายวะตะแบก อ.เทพสถิต [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 87]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 [03 มิถุนายน 2562 : อ่าน 78]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำพุทธศักราช 2562 [03 มิถุนายน 2562 : อ่าน 649]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 [03 มิถุนายน 2562 : อ่าน 88]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ [03 มิถุนายน 2562 : อ่าน 105]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 250]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 235]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 [29 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 749]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22 /2562 [29 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 205]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 [27 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 642]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [27 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 362]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 192]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 193]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดชัยภูมิ [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 158]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 112]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 (การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด) [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลของผู้เกษียณอายุราชการในระบบบำเหน็จ บำนาญ (e-Pension)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [22 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 73]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2562 [22 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 68]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองบัวระเหว ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [21 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน [21 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 521]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน และครู ที่มีผลคะแนน NT ด้านคำนวณเต็ม 100 คะแนน [21 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 100]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 [19 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 475]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมมอบนโยบายการบริการการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายทุ่งกระเจียว [17 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 284]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ [17 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 109]
สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [15 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 112]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV TELETRAINING) [15 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 97]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2562 [15 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 89]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 92]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 80]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขับเคลื่อนมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 77]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 370]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรบเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 105]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารด้านการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เครือข่ายโป่งนก อ.เทพสถิต [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 110]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรบเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา 2562 [10 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 169]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE รับนโยบายสู่การปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 113]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่19/2562 [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 500]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 213]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 อำเภอจัตุรัส [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 539]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 75]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 81]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE การประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [03 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 99]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 18/2562 [02 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [30 เมษายน 2562 : อ่าน 110]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ [30 เมษายน 2562 : อ่าน 106]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารห้องสมุดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ผลกระทบจากวาตะภัย [30 เมษายน 2562 : อ่าน 84]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 34 ราย [25 เมษายน 2562 : อ่าน 731]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช [25 เมษายน 2562 : อ่าน 679]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเปิดบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [24 เมษายน 2562 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 [24 เมษายน 2562 : อ่าน 84]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต [22 เมษายน 2562 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่ง นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [19 เมษายน 2562 : อ่าน 724]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ด้วยดวงจิตที่ผูกพัน มิมีวันเสื่อมคลาย.. [19 เมษายน 2562 : อ่าน 199]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2562 [17 เมษายน 2562 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ [11 เมษายน 2562 : อ่าน 642]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 [10 เมษายน 2562 : อ่าน 588]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 15/2562 [10 เมษายน 2562 : อ่าน 539]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [09 เมษายน 2562 : อ่าน 197]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [09 เมษายน 2562 : อ่าน 492]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในการงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [06 เมษายน 2562 : อ่าน 668]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดีเด่นด้านดนตรี กีฬาและศิลปะบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีไทย:กิจกรรมต่อยอดเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักเรียน(ดนตรีไทย) ปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2562 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” [04 เมษายน 2562 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่(ระบบร้อยละ) ณ อำเภอเทพสถิต วันที่สาม [04 เมษายน 2562 : อ่าน 684]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS) [03 เมษายน 2562 : อ่าน 238]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2562 [03 เมษายน 2562 : อ่าน 109]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่(ระบบร้อยละ) [02 เมษายน 2562 : อ่าน 160]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS) [02 เมษายน 2562 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [01 เมษายน 2562 : อ่าน 668]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ [01 เมษายน 2562 : อ่าน 153]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ [31 มีนาคม 2562 : อ่าน 104]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 780]
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 1290]
สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วน ปีการศึกษา 2561 [27 มีนาคม 2562 : อ่าน 201]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2562 [27 มีนาคม 2562 : อ่าน 111]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปี 2561 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น [25 มีนาคม 2562 : อ่าน 234]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย เขตพื้นที่สุจริต [25 มีนาคม 2562 : อ่าน 499]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 122]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน ในสังกัด [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 618]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 [20 มีนาคม 2562 : อ่าน 117]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต [18 มีนาคม 2562 : อ่าน 579]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference การชี้แจงแนวทางการประเมิน ตัวชี้วัดตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [15 มีนาคม 2562 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 674]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2562 [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 133]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 132]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน รุ่นที่ 1 [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 173]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 160]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนน ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 508]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจคะแนน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 210]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมการดำเนินการทางวินัย และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 493]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National – Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 123]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมการดำเนินการทางวินัย [05 มีนาคม 2562 : อ่าน 206]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมสัมมนาการดำเนินการทางวินัย [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 221]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 678]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 [01 มีนาคม 2562 : อ่าน 717]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 13 [27 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 159]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 9/2562 [27 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 785]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม อาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากวาตะภัย [26 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 244]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. [26 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 638]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองบัวโคก ครั้งที่ 14 [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 124]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 244]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."ครั้งที่ 8/2562 [20 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 210]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 165]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 292]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนในการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 299]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 371]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจง โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) [07 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 614]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) [07 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 221]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการส่งมอบเอกสาร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปี 2561 แก่ สทศ. [06 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 151]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2562 [06 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Reading Test : RT) [05 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 256]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [04 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 809]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดการสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันสุดท้าย [04 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 178]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 [03 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 187]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 [03 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศูนย์สอบ ดำเนินการส่ง - รับมอบ ข้อสอบ/กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 [03 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 538]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียน ในสังกัด โค้งสุดท้ายก่อนการทดสอบ O-Net [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 166]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 [31 มกราคม 2562 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ จาก สทศ. เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 [30 มกราคม 2562 : อ่าน 582]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ [30 มกราคม 2562 : อ่าน 163]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลและพิธีถวายช้าง อำเภอจัตุรัส [29 มกราคม 2562 : อ่าน 716]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2561 [28 มกราคม 2562 : อ่าน 185]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 [28 มกราคม 2562 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับมอบโรงอาหารจากโครงการน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก อ.หนองระเหว [28 มกราคม 2562 : อ่าน 173]
สปพ.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบสุขาสุขสันต์ จากบริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด [28 มกราคม 2562 : อ่าน 257]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการสอบคณะกรรมการระดัยสนามสอบ O-NETปีการศึกษา 2561 [24 มกราคม 2562 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ [23 มกราคม 2562 : อ่าน 865]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562 [23 มกราคม 2562 : อ่าน 494]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านบุฉนวน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ครั้งที่ 3 จังหวัดชัยภูมิ [22 มกราคม 2562 : อ่าน 274]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 [21 มกราคม 2562 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) [21 มกราคม 2562 : อ่าน 137]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ [21 มกราคม 2562 : อ่าน 171]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [21 มกราคม 2562 : อ่าน 120]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานวันครู คุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อ.จัตุรัส [16 มกราคม 2562 : อ่าน 343]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 ราย [14 มกราคม 2562 : อ่าน 216]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 [14 มกราคม 2562 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีงานบวงสรวง ถวายช้างและถวายพวงมาลาเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 [14 มกราคม 2562 : อ่าน 189]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา [14 มกราคม 2562 : อ่าน 208]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 18 ราย [11 มกราคม 2562 : อ่าน 243]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม มหกรรมร่วมพลคน To Be Number One “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” [10 มกราคม 2562 : อ่าน 358]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 11 ประจำปีการศึกษา 2561 [09 มกราคม 2562 : อ่าน 488]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 2/2562 [09 มกราคม 2562 : อ่าน 141]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [07 มกราคม 2562 : อ่าน 242]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายทนุธรรม(จักรกริศน์) บำรุงนา ผอ.ร.ร.บ้านท่าศิลา อ.หนองบัวระเหว [07 มกราคม 2562 : อ่าน 266]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2562 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 130]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 1/2562 [02 มกราคม 2562 : อ่าน 140]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ [26 ธันวาคม 2561 : อ่าน 833]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [26 ธันวาคม 2561 : อ่าน 371]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดี โรงเรียนในสังกัด สร้างชื่อเสียงให้กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [26 ธันวาคม 2561 : อ่าน 593]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561 [26 ธันวาคม 2561 : อ่าน 122]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 [25 ธันวาคม 2561 : อ่าน 397]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีและมอบของที่ระลึก แก่โรงเรียนในสังกัด ที่สร้างชื่อเสียงให้สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [24 ธันวาคม 2561 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ เพื่อส่งรายชื่อเข้าพิจารณาในระดับจังหวัด [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 572]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 48/2561 [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 137]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [18 ธันวาคม 2561 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 [17 ธันวาคม 2561 : อ่าน 410]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรม "สอนเสริมอย่างไรทำให้นักเรียนทำข้อสอบ O-net ได้คะแนนสูง" [16 ธันวาคม 2561 : อ่าน 669]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมประธานเครือข่ายและคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 [14 ธันวาคม 2561 : อ่าน 446]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 47/2561 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 6 อำเภอ รับนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยเสพติดทั่วประเทศ [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 415]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [08 ธันวาคม 2561 : อ่าน 255]
คณะศึกษานิเทศก์พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ [08 ธันวาคม 2561 : อ่าน 230]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) [08 ธันวาคม 2561 : อ่าน 240]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานวันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 157]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต บุคลากร ในสังกัด ลาออกจากราชการเหตุสุขภาพไม่แข็งแรง [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 297]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 541]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการยืมเงินราชการและแนวทางการจัดหาพัสดุ [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 184]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 105]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นักเรียนโรงเรียนหัวสระวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต [02 ธันวาคม 2561 : อ่าน 194]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนหัวสระวิทยา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต [01 ธันวาคม 2561 : อ่าน 258]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561 มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ [01 ธันวาคม 2561 : อ่าน 200]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย – หญิง รายการวิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [30 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 462]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบงบสนับสนุนทีมนักกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ระดับภาควันออกเฉียงเหนือ [29 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 530]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 111]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [26 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 187]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 [25 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 408]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 470]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 45/2561 [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 165]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 169]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 248]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [16 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 822]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ Spelling Bee” ระดับปฐมวัย(อนุบาล 3)ถึงชั้น ม.3 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [16 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 654]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 44/2561 [14 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 99]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายงานผลการแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 674]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีชาวอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2561 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 200]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมพิจารณาคัดเลือกทีมกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬา ”สพฐ. เกมส์” ระดับจังหวัด [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 148]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรอกนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ Tele Conference [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 85]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยื่นสงบนิ่งแผ่เมตตา [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 699]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครางการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(สอบคัดเลือกรอบที่ 1) [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแถลงข่าว 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในระบบ DMC [09 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 อัตรา ครั้งที่ 2/2561 [09 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 345]
สพฐ.ตรวจติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 171]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2561 [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 115]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [06 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 189]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 [06 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 266]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ [05 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 665]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต [05 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 552]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [05 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 308]
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเชียงราย [05 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 178]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 204]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2561 [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (conference) รับนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [30 ตุลาคม 2561 : อ่าน 110]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ระดับโรงเรียน [29 ตุลาคม 2561 : อ่าน 164]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เร่งรุดมอบนโยบายการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ [29 ตุลาคม 2561 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขต พื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561 [28 ตุลาคม 2561 : อ่าน 205]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูคลังสมองรอบ 3 [25 ตุลาคม 2561 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 41/2561 [24 ตุลาคม 2561 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 [23 ตุลาคม 2561 : อ่าน 141]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 [23 ตุลาคม 2561 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 [22 ตุลาคม 2561 : อ่าน 126]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ [19 ตุลาคม 2561 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนว 6 อัตรา [17 ตุลาคม 2561 : อ่าน 418]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ“พุุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2561 [17 ตุลาคม 2561 : อ่าน 126]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2561 [14 ตุลาคม 2561 : อ่าน 706]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง สพป.สพม.ชัยภูมิ [12 ตุลาคม 2561 : อ่าน 156]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมกรประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ [12 ตุลาคม 2561 : อ่าน 743]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้รอบบึงละหาน [12 ตุลาคม 2561 : อ่าน 142]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ [11 ตุลาคม 2561 : อ่าน 163]
ยิ่งใหญ่อลังการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์” [11 ตุลาคม 2561 : อ่าน 188]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [09 ตุลาคม 2561 : อ่าน 443]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [08 ตุลาคม 2561 : อ่าน 148]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 [08 ตุลาคม 2561 : อ่าน 114]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ประจำปี 2561 [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 413]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 38/2561 [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin เครือข่าย การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 232]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดปฐมนิเทศและประดับอินทรธนู ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 322]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 163]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจ มุทิตา” [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 266]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยคุณบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” เพิ่มเติม [28 กันยายน 2561 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จของผู้เกษียณอายุราชการในปี 2561 [28 กันยายน 2561 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ [26 กันยายน 2561 : อ่าน 274]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 37/2561 [26 กันยายน 2561 : อ่าน 108]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต [24 กันยายน 2561 : อ่าน 216]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 [24 กันยายน 2561 : อ่าน 156]
กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต [23 กันยายน 2561 : อ่าน 188]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประจำปี 2561 [23 กันยายน 2561 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียน [22 กันยายน 2561 : อ่าน 184]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอบำเหน็จณรงค์ [21 กันยายน 2561 : อ่าน 158]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏ่ิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [21 กันยายน 2561 : อ่าน 135]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [21 กันยายน 2561 : อ่าน 148]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [19 กันยายน 2561 : อ่าน 338]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2561 [19 กันยายน 2561 : อ่าน 184]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 [17 กันยายน 2561 : อ่าน 229]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดีเด่นด้านดนตรี กีฬาและศิลปะบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน [14 กันยายน 2561 : อ่าน 193]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมกรรมการและตัวแทนสมาชิกชมรมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [14 กันยายน 2561 : อ่าน 210]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ประจำปี 2561 [14 กันยายน 2561 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [13 กันยายน 2561 : อ่าน 305]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโรงเรียนด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน [13 กันยายน 2561 : อ่าน 183]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คนใหม่ [12 กันยายน 2561 : อ่าน 231]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2561 [12 กันยายน 2561 : อ่าน 151]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครูแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” [11 กันยายน 2561 : อ่าน 261]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย และทีมหญิง [11 กันยายน 2561 : อ่าน 289]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัล ดีเด่นระดับประเทศ [11 กันยายน 2561 : อ่าน 356]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย [11 กันยายน 2561 : อ่าน 190]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. เขตพื้นที่สุจริต [11 กันยายน 2561 : อ่าน 114]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” [09 กันยายน 2561 : อ่าน 214]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน [09 กันยายน 2561 : อ่าน 152]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สัมพันธภาพและความสามัคคีในองค์กร [09 กันยายน 2561 : อ่าน 169]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 34/2561 [05 กันยายน 2561 : อ่าน 187]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว(Roving Teams : RT) และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. [04 กันยายน 2561 : อ่าน 268]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” (องค์กรคุณธรรม) [02 กันยายน 2561 : อ่าน 290]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน [01 กันยายน 2561 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ [01 กันยายน 2561 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เดินหน้าพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ [01 กันยายน 2561 : อ่าน 165]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมืองานประกันคุณภาพ กิจกรรมพบที่ปรึกษา IQA ครั้งที่ 2 [01 กันยายน 2561 : อ่าน 224]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากร 38 ค.(2) [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 165]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ประจำปีการศึกษา 2561 [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 148]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร.ร.ในสังกัดที่ประสบอุทกภัย [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference [29 สิงหาคม 2561 : อ่าน 218]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2561 [29 สิงหาคม 2561 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงาน สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมส่งบุคลากรในสังกัด [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 215]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร [27 สิงหาคม 2561 : อ่าน 205]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา [26 สิงหาคม 2561 : อ่าน 192]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ครั้งที่ 14 “เกาะมะนาวเกมส์ 2018” [24 สิงหาคม 2561 : อ่าน 181]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School [24 สิงหาคม 2561 : อ่าน 238]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุน “โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องในโรงเรียน” และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรภาคีในจังหวัดชัยภูมิ [23 สิงหาคม 2561 : อ่าน 248]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 [23 สิงหาคม 2561 : อ่าน 209]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [22 สิงหาคม 2561 : อ่าน 285]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2561 [22 สิงหาคม 2561 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด จาก สพฐ. [21 สิงหาคม 2561 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 [20 สิงหาคม 2561 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เร่งขับเคลื่อนการใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ [20 สิงหาคม 2561 : อ่าน 181]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. [20 สิงหาคม 2561 : อ่าน 144]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ [19 สิงหาคม 2561 : อ่าน 185]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [19 สิงหาคม 2561 : อ่าน 170]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ในการชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561ำe [16 สิงหาคม 2561 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุทธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 31/2561 [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 192]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2561 : อ่าน 167]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 199]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 155]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [09 สิงหาคม 2561 : อ่าน 232]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ [08 สิงหาคม 2561 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนฯ ที่ผ่านการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) [06 สิงหาคม 2561 : อ่าน 199]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [06 สิงหาคม 2561 : อ่าน 158]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) [02 สิงหาคม 2561 : อ่าน 194]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิตแบบบุรณาการ [02 สิงหาคม 2561 : อ่าน 151]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย [02 สิงหาคม 2561 : อ่าน 217]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการโครงการเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์" [02 สิงหาคม 2561 : อ่าน 171]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 29/2561 [01 สิงหาคม 2561 : อ่าน 159]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [28 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 215]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [28 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 200]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน รกน.ผอ.โรงเรียนในสังกัด ในการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561ผ. [27 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 370]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 326]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 [25 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 243]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน [25 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 190]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 [21 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 224]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นามผสมเครื่องสาย(ระดับมัธยมศึกษา) [18 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561 [18 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 435]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิถีชัย คำศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 323]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกวดแข่งขันดนตรีไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 249]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 233]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับทองดีเด่นอันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 149]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ประจำปี 2561 [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 290]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณ บริษัทโกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด(โป๊ยเซียน) ที่มอบกระปุกออมสินให้ลูกนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [13 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 338]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [12 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 278]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นมนุษย์” โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ประจำปี 2561 [11 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 209]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2561 [11 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 136]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 160]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 97]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล(Teleconference) [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2561 [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เสริมสร้างพัฒนาค่านิยมขององค์กร (OD) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล(เขตสุจริต) [09 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [09 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 211]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 225]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ติด 1 ใน 7 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี (ประเภทกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่)ประจำปี 2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 301]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลระหว่างเรียน(Formative Assessment) [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 289]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 130]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ [30 มิถุนายน 2561 : อ่าน 136]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับประเทศ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้(Digital as Learning Community) ในระยะที่ 2 เนรมิตผลงาน [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 178]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 579]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการ นำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [27 มิถุนายน 2561 : อ่าน 235]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561 [27 มิถุนายน 2561 : อ่าน 153]
โรงเรียน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 [27 มิถุนายน 2561 : อ่าน 159]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2561จังหวัดชัยภูมิ [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ(เชิงประจักษ์) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 [25 มิถุนายน 2561 : อ่าน 258]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [25 มิถุนายน 2561 : อ่าน 189]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. [20 มิถุนายน 2561 : อ่าน 194]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2561 [20 มิถุนายน 2561 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการตรวจสอบภายใน [16 มิถุนายน 2561 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมใจปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 319]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Digital as Learning Community) [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 288]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 180]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 824]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 129]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด [13 มิถุนายน 2561 : อ่าน 178]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 [13 มิถุนายน 2561 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ แข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับประเทศ [13 มิถุนายน 2561 : อ่าน 328]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดีเด่นด้านดนตรี กีฬาและศิลปะบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน [12 มิถุนายน 2561 : อ่าน 142]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 166]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 620]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รวมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอในเขตพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์และแนะแนวการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกในสถานศึกษา [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 124]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายอบรม พุทธธรรม นำชีวิต โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 195]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 [06 มิถุนายน 2561 : อ่าน 232]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 [06 มิถุนายน 2561 : อ่าน 154]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 21/2561 [06 มิถุนายน 2561 : อ่าน 126]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 176]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 136]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ระยะที่ 1 ของ สสวท ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ [04 มิถุนายน 2561 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ขานรับนโยบาย สพฐ.เขตพื้นที่สุจริต [04 มิถุนายน 2561 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ [02 มิถุนายน 2561 : อ่าน 205]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด [02 มิถุนายน 2561 : อ่าน 250]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในการอบรมครูอำเภอหนองบัวระเหว [30 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเข้า ข่าวโรงเรียน" และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2561 [30 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 175]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รวมกิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ในวันต้นไม้แห่งชาติ [29 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 242]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 133]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการการจัดการศึกษา ในการอบรมพัฒนาครูอำเภอเนินสง่า [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 261]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [27 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 239]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 [27 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [26 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 230]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต จากที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ [26 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 135]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาสู่การปฏิบัติ เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 151]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาสู่การปฏิบัติ เครือข่ายเพชรเริงรมย์ [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 157]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 347]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2561 [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 85]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 177]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. [21 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 109]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [20 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 259]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ [18 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 136]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2-3 ปีการศึกษา 2561 [18 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 379]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาลหัวทะเล [18 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานกิจกรรม “บูชาครูฟื้นฟูแผ่นดิน” ณ โรงเรียนบ้านละหานค่าย อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ [17 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 213]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 18/2561 [16 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 115]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏ่ิบัติเครือข่ายโรงเรียนนายากลัก [15 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดประชุมใหญ่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2561 [14 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 193]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (คัดกรองนักเรียนยากจน) [12 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 169]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [11 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 158]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [10 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 128]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต3 รับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 223]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการเตรียมการประเมินผลการเรียนนานาชาติ ( PISA 2018) [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 187]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2561 [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 99]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 180]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูง (A.T.C.) รุ่นที่ 7/2561 [08 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 456]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะนิเทศทีมเคลื่อนที่เร็ว(ROVING TEAMS:RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. [07 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 153]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว “ความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน” [07 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 157]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 [07 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [05 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 233]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ประจำปี 2560 [04 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 195]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 [03 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 176]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการรายงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [02 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 118]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 16/2561 [02 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 140]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) [01 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 315]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [01 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 126]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 [30 เมษายน 2561 : อ่าน 163]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [26 เมษายน 2561 : อ่าน 225]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 15/2561 [25 เมษายน 2561 : อ่าน 221]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 [24 เมษายน 2561 : อ่าน 353]
สพป.ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ [24 เมษายน 2561 : อ่าน 334]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ. [23 เมษายน 2561 : อ่าน 348]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้าพญาแล [19 เมษายน 2561 : อ่าน 493]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดป้ายงานประจำปี 2561 วัดสวรรค์คงคา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย [17 เมษายน 2561 : อ่าน 362]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 14/2561 [17 เมษายน 2561 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน [10 เมษายน 2561 : อ่าน 341]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย(13 เมษายน ) [10 เมษายน 2561 : อ่าน 334]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 [09 เมษายน 2561 : อ่าน 237]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ [06 เมษายน 2561 : อ่าน 378]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.ชย.3) [05 เมษายน 2561 : อ่าน 210]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 2 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 338]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ สู่การปฏิบัติ” [05 เมษายน 2561 : อ่าน 376]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 269]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน [05 เมษายน 2561 : อ่าน 259]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2561 [04 เมษายน 2561 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมสานฝันต่อยอดเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักเรียน(ดนตรีไทย) โรงเรียนในสังกัด [03 เมษายน 2561 : อ่าน 234]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว.21/2560 [02 เมษายน 2561 : อ่าน 287]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 [02 เมษายน 2561 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธี “งานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 [31 มีนาคม 2561 : อ่าน 787]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) [30 มีนาคม 2561 : อ่าน 303]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว.21/2560) [28 มีนาคม 2561 : อ่าน 292]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2561 [28 มีนาคม 2561 : อ่าน 310]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบอาคารโดมพุทธชินบวรนุสรณ์ โรงเรียนวังใหม่พัฒนาและปิดกล่องชอล์กเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว [26 มีนาคม 2561 : อ่าน 405]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ(รุ่นที่ 3)ประจำปี 2561 [26 มีนาคม 2561 : อ่าน 252]
สพป.ชัยภูมิ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ของ สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [23 มีนาคม 2561 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2560 [21 มีนาคม 2561 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2561 [21 มีนาคม 2561 : อ่าน 299]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 [20 มีนาคม 2561 : อ่าน 288]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัด [19 มีนาคม 2561 : อ่าน 171]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมใจยื่นตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย [19 มีนาคม 2561 : อ่าน 328]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง [19 มีนาคม 2561 : อ่าน 384]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560) [16 มีนาคม 2561 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจงานขออนุมัติรื้อถอนรายการส้วม แบบ สปช.610/26 [15 มีนาคม 2561 : อ่าน 280]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามข้อตกลงMOU กับสถานศึกษาสีขาว [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 250]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2561 [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 249]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผอ.โรงเรียนในสังกัด [13 มีนาคม 2561 : อ่าน 237]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด [13 มีนาคม 2561 : อ่าน 238]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและงานสหกรณ์โรงเรียน [13 มีนาคม 2561 : อ่าน 256]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย [12 มีนาคม 2561 : อ่าน 157]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ช่วยเหลือนักเรียนยอดกตัญญูดูแลยายพิการทางสมอง [12 มีนาคม 2561 : อ่าน 264]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยื่นสงบนิ่งและแผ่เมตตา ขานรับนโยบาย สพฐ.ทุกเช้าวันจันทร์ [12 มีนาคม 2561 : อ่าน 238]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้”รักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” [11 มีนาคม 2561 : อ่าน 290]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมการประชุมทางไกล “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” [09 มีนาคม 2561 : อ่าน 337]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิตโรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [08 มีนาคม 2561 : อ่าน 467]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย NT ป.3 [08 มีนาคม 2561 : อ่าน 256]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) ป.3 ปีการศึกษา 2560 [08 มีนาคม 2561 : อ่าน 211]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2561 [07 มีนาคม 2561 : อ่าน 176]
ตรวจราชการและเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [07 มีนาคม 2561 : อ่าน 182]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) [06 มีนาคม 2561 : อ่าน 157]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดหาทุนทอดผ้าป่าต้นไม้ “โครงการป่ารักษ์โล่ใหญ่ชัยภูมิ” [06 มีนาคม 2561 : อ่าน 170]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายณรงค์ ชำนาญ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนคร้อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [06 มีนาคม 2561 : อ่าน 492]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร [06 มีนาคม 2561 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยื่นสงบนิ่ง [05 มีนาคม 2561 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 187]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับข้อสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) ประจำปี 2560 [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 263]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2561 [28 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 201]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 [28 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ทีี่ 26 ก.พ.2561 [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 167]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 194]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมครูวิชาการในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1, การสอบ NT และการประเมินผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ [25 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมนิเทศการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ในสังกัด [22 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 167]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ หลักสูตรการเรียนรู้ Business for Young Program (BYP) [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 166]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 236]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 184]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 240]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬา “ขามเกมส์” ครั้งที่ 10 [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 222]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษา [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ “Boot Camp” [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 177]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน [16 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 156]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) [16 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 196]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 284]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 3 จังหวัด ครั้งที่ 37 [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 215]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 180]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่น 4/2561 [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 180]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 152]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2561 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 176]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ [13 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 [13 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 253]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 [09 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 355]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2561 [07 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 257]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [06 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 234]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ [06 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 235]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ที่ 5 ก.พ.61 [05 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 221]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจาณาการใช้จ่ายงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [05 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 [05 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 [04 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 202]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) [02 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 294]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบ VDO Conference [02 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 130]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก สทศ [31 มกราคม 2561 : อ่าน 240]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่4/2561 [31 มกราคม 2561 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2561 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จาก สพฐ. [31 มกราคม 2561 : อ่าน 183]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการบริหารการสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์และและสนามสอบ [29 มกราคม 2561 : อ่าน 183]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ [29 มกราคม 2561 : อ่าน 340]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 16 ราย [29 มกราคม 2561 : อ่าน 203]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมทดสอบระดับชาติ [26 มกราคม 2561 : อ่าน 173]
การประชุมสร้างความเข้าใจ นำมาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนซ์ [26 มกราคม 2561 : อ่าน 235]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการบริหารการสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2560 [26 มกราคม 2561 : อ่าน 151]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ในระดับภาค [24 มกราคม 2561 : อ่าน 999]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการบริหารการสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์และและสนามสอบ [24 มกราคม 2561 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 [24 มกราคม 2561 : อ่าน 115]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2561 [24 มกราคม 2561 : อ่าน 278]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล(Conference)รับแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [23 มกราคม 2561 : อ่าน 141]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [23 มกราคม 2561 : อ่าน 191]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ตามนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [22 มกราคม 2561 : อ่าน 158]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา [20 มกราคม 2561 : อ่าน 271]
เตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET [20 มกราคม 2561 : อ่าน 170]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดหาอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ [19 มกราคม 2561 : อ่าน 230]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563-2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 270]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 2/2561 [18 มกราคม 2561 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 [18 มกราคม 2561 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2561 [14 มกราคม 2561 : อ่าน 351]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบของขวัญร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” [13 มกราคม 2561 : อ่าน 157]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีถวายช้าง และถวายพวงมาลาแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2561 [12 มกราคม 2561 : อ่าน 215]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 1/2561 [10 มกราคม 2561 : อ่าน 236]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.สถานศึกษา [09 มกราคม 2561 : อ่าน 178]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2561 [09 มกราคม 2561 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมเช้าวันจันทร์ [09 มกราคม 2561 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.สถานศึกษา [06 มกราคม 2561 : อ่าน 234]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [05 มกราคม 2561 : อ่าน 190]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 [04 มกราคม 2561 : อ่าน 230]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 [30 ธันวาคม 2560 : อ่าน 475]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 จำนวน 16 อัตรา [30 ธันวาคม 2560 : อ่าน 294]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล Conference และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 241]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ" ครั้งที่ 11/2560 [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบความสุข ความอบอุ่นให้ลูกๆนักเรียน โครงการ "หนูน้อยคอยอยู่..สู้ภัยหนาว" [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 326]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Vdo Conference จากศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. [22 ธันวาคม 2560 : อ่าน 189]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 [21 ธันวาคม 2560 : อ่าน 301]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ตามนโยบายเขตพื้นที่สุจริต [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 611]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบ Pre O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 318]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2560 ประชุมสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชร [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 233]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 186]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์แนวทางและเป้าหมาย การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 177]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่นโยบาย ของ สพฐ [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 116]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2560 สัญจรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [08 ธันวาคม 2560 : อ่าน 428]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา [06 ธันวาคม 2560 : อ่าน 450]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อหลวงรัชกาล ที่ 9 [06 ธันวาคม 2560 : อ่าน 457]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [05 ธันวาคม 2560 : อ่าน 235]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำและสรุปร่างแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 [01 ธันวาคม 2560 : อ่าน 507]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถว ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประเทศ [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 234]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการเตรียมสอบ Pre O-net ,NT [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สังกัด สพม.30 [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 503]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเตรียมการสอบ NT(ป.3)และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก(ป.1) [28 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 227]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2561 [28 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 140]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง ขานรับนโยบาย สพฐ. [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 153]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 “เยาวชนชัยภูมิ เขต 3 เลิศล้ำนำศาสตร์ศิลป์ พัฒนาถิ่นก้าวไกล สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” [25 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 317]
แข่งขันทักษะวิชาการสพป.ชย.เขต3 บ้านละหาน [23 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 1119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชม [22 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 131]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินบริจาคเยียวยากรณีรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประสบอุบัติเหตุ [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 224]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีงบประมาณ 2560 [20 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 245]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติตามแนวทางเขตสุจริต [20 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 148]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 [19 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 859]
แข่งขันทักษะวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 [19 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 233]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2560 [19 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 645]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด หลังเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 246]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC เครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ : ITA online [16 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 292]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2560 [16 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 150]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบาย [13 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย [10 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 138]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 36 ตำแหน่ง [09 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 969]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด หลังเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 [08 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 238]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [08 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 179]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 4/2560 [08 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเครือข่าย [07 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 211]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [06 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ตามนโยบายเขตสุจริต [06 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย [03 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 156]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอจัตุรัส สืบทอดวัฒนธรรมไทย ถวายวัดบ้านโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [03 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 329]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 395]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 3/2560 [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 190]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 283]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ตามนโยบายเขตสุจริต ในวันออกทุกข์ 30 ตุลาคม 2560 [30 ตุลาคม 2560 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) [29 ตุลาคม 2560 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [28 ตุลาคม 2560 : อ่าน 204]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [28 ตุลาคม 2560 : อ่าน 263]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [26 ตุลาคม 2560 : อ่าน 661]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การวางดอกไม้จันทน์ ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [25 ตุลาคม 2560 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560 [24 ตุลาคม 2560 : อ่าน 182]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปียมหาราช 23 ตุลาคม 2560 [23 ตุลาคม 2560 : อ่าน 271]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ [19 ตุลาคม 2560 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาป้ายแดง [19 ตุลาคม 2560 : อ่าน 533]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ [16 ตุลาคม 2560 : อ่าน 117]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 13 ต.ค. [13 ตุลาคม 2560 : อ่าน 141]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมระบบทางไกล(Video Conference) [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 1391]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มและขยายผลกิจกรรม Boot Camp สำหรับครู [06 ตุลาคม 2560 : อ่าน 253]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มและขยายผลกิจกรรม Boot Camp [05 ตุลาคม 2560 : อ่าน 196]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเครือข่ายโรงเรียน [05 ตุลาคม 2560 : อ่าน 320]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [03 ตุลาคม 2560 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 [03 ตุลาคม 2560 : อ่าน 298]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจความเสียหายบ้านพักครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 217]
สพป.ชัยภููมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 551]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต "จากดาวดวงเดียวกัน สู่ฝั่งฝันวันเกษียณ" [29 กันยายน 2560 : อ่าน 383]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 177]
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สู่การศึกษาสายอาชีพ [26 กันยายน 2560 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษา (ITA) [26 กันยายน 2560 : อ่าน 163]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2560 [24 กันยายน 2560 : อ่าน 594]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [24 กันยายน 2560 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย [21 กันยายน 2560 : อ่าน 305]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [21 กันยายน 2560 : อ่าน 1381]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [21 กันยายน 2560 : อ่าน 1406]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2560 [20 กันยายน 2560 : อ่าน 209]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 [18 กันยายน 2560 : อ่าน 250]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษา [17 กันยายน 2560 : อ่าน 315]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ปี 2560 [17 กันยายน 2560 : อ่าน 323]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [16 กันยายน 2560 : อ่าน 152]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างองค์กรความรู้ด้วยกระบวนการ PLC [15 กันยายน 2560 : อ่าน 379]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบโรงอาหารโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา [14 กันยายน 2560 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปันน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. [14 กันยายน 2560 : อ่าน 111]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินวิทยะฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด [14 กันยายน 2560 : อ่าน 168]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ [14 กันยายน 2560 : อ่าน 103]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาทัษะชีวิตนักเรียนแกนนำและพัฒนาครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อบูรณาการอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย [13 กันยายน 2560 : อ่าน 233]
สพป.ฃัยภูมิ เขต 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการ PLC [13 กันยายน 2560 : อ่าน 199]
กิจกรรมพบปะเพื่อนบุคลากรในสังกัด เช้าวันจันทร์ [11 กันยายน 2560 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 [10 กันยายน 2560 : อ่าน 291]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) [10 กันยายน 2560 : อ่าน 218]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC [06 กันยายน 2560 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา [06 กันยายน 2560 : อ่าน 177]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามโครงการติดตั้งระบบบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1 [04 กันยายน 2560 : อ่าน 986]
กิจกรรมพบปะเพื่อนบุคลากรในสังกัด เช้าวันจันทร์ [04 กันยายน 2560 : อ่าน 114]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 [02 กันยายน 2560 : อ่าน 332]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่(ตะโกทองเกมส์) [01 กันยายน 2560 : อ่าน 287]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย [01 กันยายน 2560 : อ่าน 297]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน [01 กันยายน 2560 : อ่าน 154]
สพป.ชัยภูมิเขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [31 สิงหาคม 2560 : อ่าน 223]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการตามระบบคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน [29 สิงหาคม 2560 : อ่าน 352]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ [29 สิงหาคม 2560 : อ่าน 355]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 [28 สิงหาคม 2560 : อ่าน 308]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไประดับภูมิภาค [27 สิงหาคม 2560 : อ่าน 808]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา [27 สิงหาคม 2560 : อ่าน 412]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษ ที่ 21 [26 สิงหาคม 2560 : อ่าน 244]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 [23 สิงหาคม 2560 : อ่าน 177]
จากใจถึงใจ...มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม [21 สิงหาคม 2560 : อ่าน 125]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ [21 สิงหาคม 2560 : อ่าน 183]
กิจกรรมพบปะเพื่อนบุคลากรในสังกัดเช้าวันจันทร์ [21 สิงหาคม 2560 : อ่าน 120]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตั้งระบบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 182]
ขอบคุณรายการครอบครัวข่าวเด็ก : เมล่อน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [16 สิงหาคม 2560 : อ่าน 273]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงาน "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2560 [12 สิงหาคม 2560 : อ่าน 237]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [11 สิงหาคม 2560 : อ่าน 266]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [09 สิงหาคม 2560 : อ่าน 213]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานการแข่งขันกีฬาชมรมการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ [08 สิงหาคม 2560 : อ่าน 175]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมโครงการค่ายยุวนวตกร [08 สิงหาคม 2560 : อ่าน 184]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [08 สิงหาคม 2560 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 [08 สิงหาคม 2560 : อ่าน 106]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [07 สิงหาคม 2560 : อ่าน 136]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ [07 สิงหาคม 2560 : อ่าน 166]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(สพฐ.สัญจร) [04 สิงหาคม 2560 : อ่าน 187]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะที่ 3 [04 สิงหาคม 2560 : อ่าน 154]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส [04 สิงหาคม 2560 : อ่าน 122]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ [04 สิงหาคม 2560 : อ่าน 251]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล [03 สิงหาคม 2560 : อ่าน 192]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียน [02 สิงหาคม 2560 : อ่าน 146]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน [02 สิงหาคม 2560 : อ่าน 166]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดป้ายห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [01 สิงหาคม 2560 : อ่าน 235]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผลการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 177]
จากใจถึงใจ...มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 101]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง คว้ารางวัลการอ่านเอาเรื่องระดับประเทศ [29 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 188]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [29 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 138]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [28 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 127]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 153]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (ศาสตร์พระราชา) [25 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 137]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน [21 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 139]
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [20 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 517]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา ประถมศึกษา รุ่นที่ 2 [18 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนสังคมศึกษา ประถมศึกษา รุ่นที่ 1 [18 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 173]
โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [13 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 929]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสอบข้อมูลรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน [12 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 188]
โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [06 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 1804]
พระราชทานเครื่องเขียนและอาหารแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง [04 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 331]
กิจกรรมพบปะเพื่อนบุคลากรเช้าวันจันทร์ [03 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 249]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 279]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 305]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชี้แจงการรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 174]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 260]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 138]
กิจกรรมพบปะเพื่อนบุคลากรเช้าวันจันทร์ [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 134]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบ Smart School [23 มิถุนายน 2560 : อ่าน 394]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เจ็บป่วยร้ายแรง [23 มิถุนายน 2560 : อ่าน 269]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2560 [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 208]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ [19 มิถุนายน 2560 : อ่าน 304]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คว้า 3 รางวัล ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560 [13 มิถุนายน 2560 : อ่าน 416]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบปะเพื่อนบุคลากรทุกวันจันทร์ [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 191]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพทุกวันพุธ [07 มิถุนายน 2560 : อ่าน 202]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานใหม่ [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 413]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 383]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 290]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 176]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 105 อัตรา [01 มิถุนายน 2560 : อ่าน 436]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำร่าง "ระเบียบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วยการบริหารเครือข่ายโรงเรียน" [31 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 308]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม ปี 2560 [30 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 264]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ [29 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 200]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ [29 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น [29 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หารือข้อราชการร่วมกับประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน [26 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 167]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 155]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 107]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ [24 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 125]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม คนดีของแผ่นดิน [18 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 265]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบบ้านตามโครงการ สร้างบ้านปันน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” [18 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 221]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนบุคลากรเช้าวันจันทร์ [15 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 230]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ [13 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 501]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 2 [12 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผล DLIT สู่สถานศึกษาในสังกัด [11 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 241]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผลขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 158]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผลนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ [08 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 144]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น [08 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 93]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [06 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 112]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แหล่งเรียนรู้สู่ผู้บริหารมืออาชีพ [06 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 96]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย ICT และการคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต [03 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 214]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผลโรงเรียนสุจริต [02 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 6 [01 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 150]
โครงการอบรมเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน [26 เมษายน 2560 : อ่าน 121]
พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 3 [26 เมษายน 2560 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม [25 เมษายน 2560 : อ่าน 321]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 [21 เมษายน 2560 : อ่าน 325]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2560 [19 เมษายน 2560 : อ่าน 194]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอพรปีใหม่ไทย [18 เมษายน 2560 : อ่าน 145]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหาร [12 เมษายน 2560 : อ่าน 196]
กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ [11 เมษายน 2560 : อ่าน 106]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา [10 เมษายน 2560 : อ่าน 160]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น [10 เมษายน 2560 : อ่าน 123]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 16 อัตรา [03 เมษายน 2560 : อ่าน 257]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ [03 เมษายน 2560 : อ่าน 110]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผล คิดวิเคราะห์ ตามแนว PISA [03 เมษายน 2560 : อ่าน 139]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ [03 เมษายน 2560 : อ่าน 117]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ [01 เมษายน 2560 : อ่าน 324]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า [31 มีนาคม 2560 : อ่าน 135]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พี่น้องคนเมืองสี่มุม [29 มีนาคม 2560 : อ่าน 127]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนฯ พร้อมซักซ้อมการเบิกจ่ายและจัดทำระบบ e-GP [28 มีนาคม 2560 : อ่าน 106]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิญาณดำเนินการเขตพื้นที่สุจริต [28 มีนาคม 2560 : อ่าน 198]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [24 มีนาคม 2560 : อ่าน 158]
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [23 มีนาคม 2560 : อ่าน 147]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกกำลังกายทุกวันพุธ [22 มีนาคม 2560 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2560 [22 มีนาคม 2560 : อ่าน 103]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. [22 มีนาคม 2560 : อ่าน 132]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ [21 มีนาคม 2560 : อ่าน 133]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนบุคลากรเช้าวันจันทร์ [20 มีนาคม 2560 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา [14 มีนาคม 2560 : อ่าน 519]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคติดต่ออื่น ในสถานศึกษา [10 มีนาคม 2560 : อ่าน 160]
ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐ [09 มีนาคม 2560 : อ่าน 143]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT [08 มีนาคม 2560 : อ่าน 161]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายตามโครงการ " สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น " [06 มีนาคม 2560 : อ่าน 124]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ และคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ [04 มีนาคม 2560 : อ่าน 314]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เตรียมความพร้อมสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ และคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ [03 มีนาคม 2560 : อ่าน 244]
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [03 มีนาคม 2560 : อ่าน 146]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ [01 มีนาคม 2560 : อ่าน 162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างขออนุญาตรื้อถอน [28 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 143]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ [28 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 131]
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 237]
ออกกำลังกายได้สุขภาพดี [22 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 242]
"ตระการตา"การแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองบัวระเหว [22 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 241]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 185]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายตามโครงการ [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 208]
กีฬานักเรียนเครือข่ายเพชรเริงรมย์ [17 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 209]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เสริมสร้างพลังด้วยการออกกำลังกาย [15 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 180]
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [15 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 238]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และครูผู้สอน [14 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 925]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซักซ้อมการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา [14 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 159]
อบรมครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [13 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 177]
ขอบคุณรายการคนค้นฅน โมเดิร์นไนน์ทีวี,MCOT HD ช่อง30 [12 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 377]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) [09 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 247]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายตามโครงการ [06 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 148]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET [04 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 184]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมหารือข้อราชการคัดเลือกโรงเรียน และการพัฒนาอาคารสถานที่ [03 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 172]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมใจช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ [02 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 186]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายออกกำลังกายวันพุธ [01 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 220]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 [01 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 408]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการกองทุนเพื่อการศึกษา [01 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 101]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอพรผู้บริหาร สพฐ. [30 มกราคม 2560 : อ่าน 172]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรรม ครั้งที่ 66 [29 มกราคม 2560 : อ่าน 149]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ O-NET [27 มกราคม 2560 : อ่าน 131]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี [26 มกราคม 2560 : อ่าน 125]
กีฬาเป็นยาวิเศษ [25 มกราคม 2560 : อ่าน 203]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมหารือข้อราชการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน [24 มกราคม 2560 : อ่าน 119]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เตรียมพร้อมกรรมการระดับศูนย์สอบ O-NET [24 มกราคม 2560 : อ่าน 130]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับครู รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับชาติ [23 มกราคม 2560 : อ่าน 200]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบายตามโครงการ " สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น " [23 มกราคม 2560 : อ่าน 127]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สอบธุรการโรงเรียน โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม [21 มกราคม 2560 : อ่าน 343]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [19 มกราคม 2560 : อ่าน 191]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ [18 มกราคม 2560 : อ่าน 164]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online [18 มกราคม 2560 : อ่าน 132]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ [17 มกราคม 2560 : อ่าน 199]
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 อำเภอเทพสถิต [16 มกราคม 2560 : อ่าน 158]
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 อำเภอบำเหน็จณรงค์ [16 มกราคม 2560 : อ่าน 226]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [13 มกราคม 2560 : อ่าน 121]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะเจ้าพ่อพญาแล [12 มกราคม 2560 : อ่าน 134]
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 2560 [12 มกราคม 2560 : อ่าน 135]
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครูอำเภอจัตุรัสและเนินสง่า [12 มกราคม 2560 : อ่าน 154]
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครู [11 มกราคม 2560 : อ่าน 184]
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ [11 มกราคม 2560 : อ่าน 298]
ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [11 มกราคม 2560 : อ่าน 130]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมวิทยากรแกนนำ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [11 มกราคม 2560 : อ่าน 100]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมวิทยากรแกนนำ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [11 มกราคม 2560 : อ่าน 98]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมวิทยากรแกนนำ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ [10 มกราคม 2560 : อ่าน 110]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขานรับนโยบาย [09 มกราคม 2560 : อ่าน 114]
ชมรมสานฝันปันรัก และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษานักเรียน [07 มกราคม 2560 : อ่าน 113]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 8 อัตรา [07 มกราคม 2560 : อ่าน 225]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สืบสานประเพณีไทย [06 มกราคม 2560 : อ่าน 109]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เตรียมความพร้อมจัดงานวันครูหน่วยอำเภอจัตุรัส [05 มกราคม 2560 : อ่าน 129]
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครู [04 มกราคม 2560 : อ่าน 180]