กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม