กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม