ประวัติโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2498  โดยนายภู่  มาตรังษี  ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านได้สละทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง   จำนวน  2  ห้องเรียน  และขอย้ายนักเรียนจำนวน  90  คน  มาจากโรงเรียนวัดเลียบน้ำไหล   หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  มีนายดัด  พงศ์สุวรรณ  เป็นครูใหญ่คนแรก  และต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็น  4  ห้องเรียน  โดยเงินบริจาคจากประชาชน

ปี พ.ศ.2514    ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ซ่อมแซมและสร้างเพิ่มเติมเทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคารเรียน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

ปี พ.ศ. 2517   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง   และงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 

ปี พ.ศ. 2522   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 ฉ. จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2528   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน 800,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26  จำนวน 1 หลัง  และงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด

ปี พ.ศ. 2542   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ขึ้น เป็นจำนวนเงิน   100,000   บาท

ปีงบประมาณ  2544  โรงเรียนได้รับเงินจากเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  เป็นเงิน  8,900  บาท ( แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ  2545   โรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  2  ชุด   จากผู้มีจิตศรัทธา  เป็นจำนวนเงิน  66,000  บาท  (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และชาวบ้าน  ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาโรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  62,358   บาท  

ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนได้รับบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน  จำนวนเงิน  213,580  บาท  และถมดินสนามกีฬาโรงเรียน  25,000  บาท

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  สาขาจริยธรรม  ได้ชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับภาคอีสานใต้และภาคตะวันออก และได้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนวิถีพุทธ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคสงฆ์ที่ 11

ในวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2550  ได้ร่วมกับชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป. 3 ฉ  ให้สูงขึ้น  ได้รับเงินผ้าป่าจำนวนสามแสนบาทเศษ  และได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียนดังกล่าว  ให้สวยงาม แข็งแรงขึ้น

ในปีการศึกษา  2552  ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  ด้วยงบประมาณ  176,184  บาท   พร้อมกับเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป. 3 ฉ  ด้วยงบประมาณ 112,070  บาท

ในวันที่ 1  มกราคม  2559   ร่วมกับชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น  เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่  ได้รับเงินผ้าป่าเป็นจำนวน   บาท  สร้างห้องน้ำใหม่จำนวน 8 ที่ใช้งบประมาณ  530,000 บาท  เทคอนกรีตที่จอดรถ  38,000  บาท  ตัดถนนเข้าโรงเรียนใหม่  45,000  บาท           

  

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น  5  คน   ดังนี้

1. นายดัด   พงศ์สุวรรณ         

1  มิถุนายน  2498   

ตำแหน่ง  ครูใหญ่

2. นายสุข   พิชัยกุล                 

1  มิถุนายน  2501    

ตำแหน่ง ครูใหญ่

3. นายสุข   ดีขุนทด               

1  ตุลาคม     2521    

ตำแหน่ง   รกน.

4. นายสมศักดิ์   ภักดีพงษ์   

1  กันยายน  2524     

1  ตุลาคม    2545    

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

5. นายถวัลย์   หงษ์ไทย

9  พฤศจิกายน  2553

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

6. นายเฉลิมพล  อินทรผล                        21  กรกฎาคม  2558              ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3