คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

คณะกรรมการนักเรียน

ด.ญ.กัญญาวีร์   พรมมีเดช

ประธาน

ด.ช.ปัณณวัฒน์   ศิริคำ

รองประธาน

ด.ญ.มนัสนันท์   เปรียญขุนทด

กรรมการ

ด.ญ.กัญญาวีย์   ศรีสมบูรณ์

กรรมการ

ด.ญ.ณิรนันท์  พีระพันธ์

กรรมการ

ด.ญ.รุจจิรา  เณรชู

กรรมการ

ด.ญ.ณัญท์นภัส   สุดประเสริฐ

กรรมการ

ด.ญ.เทียงขวัญ  วิเชียร

กรรมการ

ด.ช.ธีรเดช  วิเชียร

กรรมการ

ด.ช.อธิวัฒน์   กลัดงิ้ว

กรรมการและเลขานุการ

 

Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3