เว็บไซต์โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่
โรงเรียน
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
2 บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
4 บ้านร่วมมิตร
5 บ้านท่าแตง
6 บ้านเดื่อ
7 บ้านสำโรงโคก
8 จัตุรัสวิทยานุกูล
9 บ้านมะเกลือโนนทอง
10 บ้านหลุบงิ้ว
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม
12 บ้านขามราษฎร์นุกูล
13 บ้านโนนคร้อ
14 บ้านใหม่นาดี
15 บ้านนา
16 บ้านหนองลูกช้าง
17 บ้านงิ้ว
18 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
19 บ้านห้วยยาง
20 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
21 บ้านดอนละนาม
22 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
23 กันกงบ้านลี่สามัคคี
24 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
25 บ้านส้มป่อย
26 บ้านโนนเชือก
27 บ้านหนองม่วง
28 บ้านห้วยบง
29 บ้านห้วย
30 บ้านหนองโดน
31 บ้านยางเครือ
32 บ้านร้านหญ้า
33 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
34 บ้านโนนฝาย
35 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
36 บ้านหนองลุมพุก
37 บ้านโสกรวกหนองซึก
38 บ้านหนองโสน
39 บ้านทามจาน
40 ชุมชนบัวบานสามัคคี
41 บ้านโคกโต่งโต้น
42 บ้านหนองบัวใหญ่
43 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
44 บ้านหนองไผ่ล้อม
45 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
46 บ้านเกาะมะนาว
47 จอมแก้ววิทยา
48 โคกเพชรวิทยาคาร
49 โคกสำราญราษฎร์อำนวย
50 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
51 บ้านซับยาง
52 บ้านหนองตะครอง
53 ปากจาบวิทยา
54 บ้านโคกสะอาด
55 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
56 บ้านโปร่งมีชัย
57 บ้านกุดตาลาด
58 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
59 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
60 บ้านหนองตะไก้
61 ชุมชนชวนวิทยา
62 บ้านเสลาประชารัฐ
63 หินตั้งพิทยากร
64 บ้านห้วยทราย
65 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
66 บ้านตาล
67 วังกะอาม
68 บ้านหนองอีหล่อ
69 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
70 บ้านกลอยสามัคคี
71 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
72 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
73 บ้านหนองผักแว่น
74 บ้านทองคำพิงวิทยา
75 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
76 หัวสระวิทยา
77 เขาดินพิทยารักษ์
78 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
79 บ้านหนองดง
80 หนองประดู่วิทยา
81 บ้านโคกแสว
82 บ้านละหานค่าย
83 บ้านตะลอมไผ่
84 บ้านหนองจาน
85 บ้านโคกสะอาด
86 โป่งขุนเพชร
87 บ้านวังตะเฆ่
88 บ้านวังกะทะ
89 บ้านหัวสะพาน
90 บ้านวังอ้ายจีด
91 บ้านสำนักตูมกา
92 บ้านท่าโป่ง
93 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
94 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
95 บ้านท่าศิลา
96 บ้านโสกปลาดุก
97 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
98 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
99 บ้านหัวหนอง
100 บ้านปากค่ายช่องแมว
101 ชุมชนบ้านห้วยแย้
102 บ้านหนองกองแก้ว
103 บ้านห้วยยางดี
104 บ้านห้วยไฮ
105 บ้านแจ้งใหญ่
106 บ้านใหม่สามัคคี
107 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
108 บ้านน้ำลาด
109 บ้านนาประชาสัมพันธ์
110 บ้านวังตาท้าว
111 บ้านเสลี่ยงทอง
112 บ้านหัวสะพาน
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
114 หินฝนวิทยาคม
115 บ้านโคกสะอาด
116 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
117 บ้านวังอ้ายคง
118 วังใหม่พัฒนา
119 บ้านวังตาเทพ
120 วังโพธิ์สว่างศิลป์
121 บ้านไร่พัฒนา
122 บ้านโคกกระเบื้องไห
123 บ้านหนองใหญ่
124 บ้านโนนสำราญ
125 บ้านโนนสวรรค์
126 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
127 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
128 บ้านสะพานหิน
129 บ้านโป่งนกพิทยา
130 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
131 บ้านสะพานยาว
132 บ้านศิลาทอง
133 บ้านบุ่งเวียนวิทยา
134 บ้านไทรงาม
135 ซับมงคลวิทยา
136 บ้านวังมน
137 ซับถาวรพัฒนา
138 บ้านโคกไค
139 บ้านยางเกี่ยวแฝก
140 บ้านซับหมี
141 บ้านห้วยเกตุ
142 อนุบาลเทพสถิต
143 บ้านดงลาน
144 บ้านช่องสำราญ
145 บ้านซับไทร
146 บ้านยางเตี้ยโคกรัง
147 บ้านประดู่งาม
148 บ้านหนองจะบก
149 บ้านโนนมะกอกงาม
150 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
151 บ้านวังคมคาย
152 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
153 บ้านหนองดินดำ
154 บ้านขี้เหล็ก
155 บ้านหนองขาม
156 บ้านหนองแขม
157 บ้านโกรกกุลา
158 บ้านสามหลักพัฒนา
159 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
160 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
161 รังงามวิทยา
162 บ้านหนองตอ
163 ดอนเปล้าศึกษา
164 บ้านโสกคร้อ
165 บ้านหนองผักชี
166 บ้านบะเสียว
167 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
168 ซับใหญ่วิทยาคม
169 บ้านซับเจริญสุข
170 บ้านวังพง
171 บ้านบุฉนวน
172 บ้านโนนสะอาด
173 บ้านตลุกคูณพัฒนา
174 บ้านเขื่อนลั่น
175 บ้านหนองนกเขียน
176 บ้านซับใหม่
177 บ้านวังกุง
178 บ้านท่ากูบ
179 บ้านโป่งเกต
180 บ้านวังขอนสัก
Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3