CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการออกนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต


วันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงาน
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ศน.บุญยกร ประกอบวรการ ศน.ภรณ์วัศยา กาบคำ นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) และ นางสาวเรณู พลศรี (นักจัดการทั่วไป)โดยให้แนวทางในการดำเนิน
งานส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อรับการประเมิน  ITA ต่อไป ในการนี้
นายนพรัตน์ มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้เกี่ยวข้อง