CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (ระยะ ๖ เดือนแรก) โรงเรียนบ้านห้วยบง


         เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายภุชพงษ์ ศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑  (ระยะ ๖ เดือนแรก) ณ  หอประชุม อาคารรวมใจ โรงเรียนบ้านห้วยบง โดยได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ๓ ท่าน นำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไทยสงค์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ , นายวินัย  พันธุ์มี   ข้าราชการบำนาญและนายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และบรรยากาศการประเมินเป็นไปอย่างเข้มข้น 
         ทั้งนี้ นายภุชพงษ์ ศรีโฉม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมิน  คณะผู้บริหารเครือข่ายส้มป่อยบัวบาน  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยบง ชาวบ้านบ้านห้วยบง ที่มาใหกำลังใจและ้คำแนะนำต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป