CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา


นวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นำโดย ดร.นิมิต ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายวินัย พันธุ์มี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไกรสอน ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ของนายศราวุธ ต่อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสว โดยมีคณะครูและนักเรียนคอยให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ