CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน


ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารได้แก่ นายจิรายุส ทะนสุข ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
นางกาญจนา แก้วกำเนิด และ นายนพดล ฐานสินเพิ่ม รองผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงามอย่าง   เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน