CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารได้แก่ นายจิรายุส ทะนสุข ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
นางกาญจนา แก้วกำเนิด และ นายนพดล ฐานสินเพิ่ม รองผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย