CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารได้แก่ นายจิรายุส ทะนสุข ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
นางกาญจนา แก้วกำเนิด และ นายนพดล ฐานสินเพิ่ม รองผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเป็น
กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จำนวน 11 กองทุน จำนวน 161 ทุน 
ทุนละ 400 บาท เป็น 64,000 บาทและกองทุนเซ่งล่งเชียง 20 ทุนๆ ละ1,000บาท เป็น 
20,000บาท และ ทุนนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)