CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563


     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านบ้านห้วยทราย จัดกิจกรรม
“ทดสอบความรู้และความสามารถตามหลักสูตรของลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก
นายวีระพงษ์ จันตรี ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยทราย เป็นประธาน
ในพิธีนำถวายราชสดุดีและประชุมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมทดสอบความรู้และความสามารถในครั้งนี้ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ได้ทดสอบวิชาชาวค่าย ทดสอบความสามารถเชิงทักษะ
ได้สำเร็จตามหลักสูตรและพร้อมทำกิจกรรมในวันที่ 2 ต่อไป