CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2


     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านบ้านห้วยทราย จัดกิจกรรม
“ทดสอบความรู้และความสามารถตามหลักสูตรของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและ
สามัญรุ่นใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2564 จัดต่อเนื่องวันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก
นายวีระพงษ์ จันตรี ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยทราย เป็นผู้อำนวยการ
ฝึกกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมทดสอบความรู้และ
ความสามารถในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเกมทดสอบความสามัคคีและการผจญฐาน
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ได้ทดสอบความสามารถเชิงทักษะ
ได้สำเร็จตามหลักสูตร