CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           นิเทศติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จากกองทุน กสศ. ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นางวนาลิน ขามเกาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา และนางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกับโรงเรียนในเครือข่ายเพชรเริงรมย์