CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย


เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยบง นำโดย นายภุชพงษ์  ศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจัดโดยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เพื่อให้นักเรียนในเขตตำบลส้มป่อย 
มีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
สร้างความสนุกและตื่นเต้นให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง