CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศติดตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs


ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำคณะครูและนักเรียน รับการนิเทศติดตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท่านสมลักษณ์ วิจบ และท่านศึกษานิเทศก์ ท่านบุญกร ประกอบวรการ ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานโครงการ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงในการนิเทศ กำกับ ติดตามในครั้งนี้ ข่าวโดย : คุณครูสิริราช เทพชาติ เนื้อหาข่าว : ครูกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์