CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ซึ่งมี พระปลัดอนันต์ โชติวํโส,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านกุดตาลาด โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย และโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ จำนวน 243 คน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมวินัย และฝึกทักษะในการตอบปัญหาตามระเบียบแม่กองธรรมสนามหลวง