CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการการสอบ RT (Reading Test) ป.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


    วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย นำโดย นายวีระพงษ์ จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายและคณะกรรมการสอบ
ทำการสอบวัดความสามารถการอ่าน (RT : Reading Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนเข้าทดสอบจำนวน ๘ คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความตั้งใจทำข้อสอบและดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งสนามสอบได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด