CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓


         วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป             เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการการศึกษาที่ยั่งยืนและสร้างหลักประกันว่าผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ณ สนานสอบโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)