CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.๓๐ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ป.๖


      วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ต้อนรับคณะจากโรงเรียนละหานเจริญวิทยา นำโดย ผอ.ประภาส ชาตี และคณะครูพร้อมกับนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ออกมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อและวางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม