CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ท่าน ดร.ชนาธิป สำเริง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขยายผลโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา "สืบสานศาสตร์พระราชา สู่


ท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ท่าน ดร.ชนาธิป สำเริง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขยายผลโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา "สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable development Goals : SDGs) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งรับหน้าที่ดำเนินงานจัดการอบรมขยายผล ร่วมกับคณะท่านศึกษานิเทศก์จาก สพป.ชย. 3 ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมขยายผล มีจำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อีกทั้งยังได้รับเกียรติเข้าร่วมการสังเกตการณ์จากผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายไทรทอง และโรงเรียนต่างๆอีกหลายโรงเรียน อธิเช่น โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ และโรงเรียนอื่นๆ การจัดการอบรมนี้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จดหมายข่าว : ครูสิริราช เทพชาติ เนื้อหาข่าว : ครูกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์