CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สอบวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)


สอบวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)