CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563


       วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยทราย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายวีระพงษ์  จันตรี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาท แสดงความยินดีแก่นักเรียน พร้อมแนะนำ
แนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตกับผู้อื่นกับการประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมใจชี้แนะแนว
ทางการปฏิบัติตนกับสังคม ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยทราย